Понедељак, 16. Мај 2022.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ОПШТИНИ НЕГОТИН

Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, орган у саставу Министарства рударства и енергетике Републике Србије и општина Неготин су 11.03.2022.године закључиле Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова.

Укупна средства подстицаја за реализацију Програма износе 16.000.000,00 динара, од чега је 8.000.000,00 динара обезбедила Управа, а 8.000.000,00 динара је учешће општине Неготин.

Општина Неготин ће у наредном периоду расписати два јавна позива за грађане за суфинансирање мера енергетске ефикасности.

Услови пријаве на јавни позив ближе ће се дефинисати јавним позивом.

Пре расписивања јавног позива за грађане, а по добијању сагласности Управе на предлог јавног конкурса, општина Неготин ће у току маја месеца 2022.године расписати јавни позив за избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији мера енергетске ефикасности које се суфинансирају.

Право учешћа на јавном позиву имаће сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом прописане услове за обављање делатности и свих активности на реализацији мера енергетске ефикасности које се суфинансирају,  и који испуњавају услове дефинисане Правилником и Јавним позивом.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације, која је образована решењем Општинског већа општине Неготин.

Пријаве за учешће на јавном позиву, које буде расписала општина Неготин,  подносе се Комисији за реализацију мера енергетске санације, у року који ће бити утврђен јавним позивом.

Мере енергетске ефикасности које ће се суфинансирати у укупном износу од 15.000.000,00 динара, на основу првог јавног позива за грађане су:

1)      заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,за породичне куће и станове.

 

2)      постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће.

 

3)        постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће(за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза,зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће из тачке 2).

 

4)      набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

 

5)      замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из тачке 4).

 

6)      набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система(грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

 

7)      набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

 

Мере енергетске ефикасности које ће се суфинансирати  у укупном износу од 1.000.000,00 динара, на основу другог јавног позива за грађане су:

1)  набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

 

2)  унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:

 

-          уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће

-          опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове

За више информација о условима суфинансирања мера енергетске ефикасности и пријаве на јавни позив заинтересована лица се могу обратити на e-mail ekoneg019@gmail.com и телефон број 019 / 544-189.