Среда, 06. Април 2016.

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове

Руководилац Одељења : Предраг Станић, дипл. правник

Kонтакт : 

Матична служба : 019/544 000, лок. 132,133,157 
Бирачки спискови : 019/544 000, лок. 127
Имовинско-правни и комунални послови :019/544 000, лок. 126
Повереништво за избеглице : 019/544 000, лок. 126

 ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ 

 

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове обавља послове из своје надлежности, који се односе на:

- управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области личних стања, држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова;

-  стручне и административне послове повереништва Комесаријата за избеглице и послове за задовољење потреба припадника националних мањина,

- спровођење поступака отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине и административно техничке послове за потребе надлежне Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини;

-  послове конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту;

- утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле; 

-  установљавање права службености, као и других права на грађевинском земљишту;

- обављање послова експропријације непокретности, односно административног преноса права коришћења на непокретностима и послова деекспропријације;

- вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање одузетог пољопривредног земљишта и административно технички послови за потребе надлежне Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта,

- враћање утрина и пашњака селима на коришћење у складу са Законом и административно технички послови за потребе надлежне Комисије за враћање утрина и пашњака;

- заштиту, очување и евиденцију непокретности у јавној својини општине, спровођење поступка уписа права јавне својине општине у евиденцију непокретности и правима на њима (попис и упис имовине) и вођење евиденције о непокретностима у јавној својини општине (евидентирање, припремање нацрта аката о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини);

- спровођење поступака доделе пословног и другог простора у закуп и на коришћење,

- управне и стручне послове у вези обављања комуналних делатности,

- вођење управног поступка и доношење решења из стамбене области,

- вођење регистра стамбених заједница и регистрација стамбених заједница на територији општине,

-  остваривање сарадње са управницима зграда;

- спровођење поступка исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

- обављање послова у вези откупа станова и давања у закуп станова у јавној својини општине, као и друге послове поверене законом у стамбеној области;

- обављање административно-техничких послова за потребе надлежне Комисије за комунално - стамбене послове и урбанизам, као и за потребе надлежне Комисије за утврђивање назива улица општине Неготин.

- обављање послова који се односе на регулативу одвијања јавног саобраћаја на територији општине;

- обављање послова везаних за линијски и ванлинијски превоз путника;

- издавање дозволе о обављању ауто-такси превоза;

-  регистрацију реда вожње у линијском превозу;

- израду и доношење решења о одређивању аутобуских стајалишта.

Предлаже и припрема нацрте аката из делокруга свога рада које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са законом, статутом и одлукама Општине, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.              

У оквиру Одељења за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове за извршавање одређених послова из изворне надлежности општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и брже у месту становања и рада грађана, образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

Месна канцеларија Александровац за насељено место Александровац,

Месна канцеларија Браћевац за насељено место  Браћевац,

Месна канцеларија Брестовац за насељено место  Брестовац,

Месна канцеларија Буковче за насељено место  Буковче,

Месна канцеларија Вељково за насељено место  Вељково,

Месна канцеларија Видровац  за насељено место  Видровац,

Месна канцеларија Вратна за насељено место  Вратна,

Месна канцеларија Дупљане за насељено место  Дупљане,

Месна канцеларија Душановац за насељено место  Душановац,

Месна канцеларија Јабуковац за насељено место  Јабуковац,

Месна канцеларија Јасеница за насељено место  Јасеница,

Месна канцеларија Карбулово за насељено место  Карбулово,

Месна канцеларија Кобишница за насељено место  Кобишница,

Месна канцеларија Ковилово за насељено место  Ковилово,

Месна канцеларија Малајница за насељено место  Малајница,

Месна канцеларија Мала Каменица за насељено место  Мала Каменица,

Месна канцеларија Милошево за насељено место  Милошево,

Месна канцеларија Михајловац за насељено место  Михајловац,

Месна канцеларија Мокрање за насељено место  Мокрање,

Месна канцеларија Поповица за насељено место  Поповица,

Месна канцеларија Прахово за насељено место  Прахово,

Месна канцеларија Радујевац за насељено место  Радујевац,

Месна канцеларија Рајац за насељено место  Рајац,

Месна канцеларија Речка за насељено место  Речка,

Месна канцеларија Рогљево за насељено место  Рогљево,

Месна канцеларија Самариновац за насељено место  Самариновац,

Месна канцеларија Слатина за насељено место  Слатина,

Месна канцеларија Сиколе за насељено место  Сиколе,

Месна канцеларија Смедовац за насељено место  Смедовац,

Месна канцеларија Србово за насељено место  Србово,

Месна канцеларија Плавна за насељено место  Плавна,

Месна канцеларија Тамнич за насељено место  Тамнич,

Месна канцеларија Трњане за насељено место  Трњане,

Месна канцеларија Црномасница за насељено место  Црномасница,

Месна канцеларија Чубра за насељено место  Чубра,

Месна канцеларија Уровица за насељено место  Уровица,

Месна канцеларија Шаркамен за насељено место  Шаркамен,

Месна канцеларија Штубик за насељено место  Штубик.

Месне канцеларијеобављају послове који се односе на: лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање уверења и извода, састављање смртовница, достављају податке неопходне за ажурирање бирачких спискова, послове пријемне канцеларије, административно техничке и друге послове зборова грађана које организују органи општине, врше доставе писмена грађанима и правним лицима, воде друге евиденције када је то предвиђено законом и другим прописима, пружају стручну и другу помоћ месним заједницама.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа. 

ДОКУМЕНТА


Обрасци и процедуре
Одлука о матичним подручјима општине Неготин