Среда, 06. Април 2016.

Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике

Руководилац Службе : Бојан Живановић, дипл. економиста

Е-mail: pr_info@negotin.rs, bokizivanovic@yahoo.com
Телефон: 019/544 000, лок  120
Канцеларија : 64

 

ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ


Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике, обавља  послове из своје надлежности који се односе на:

- уређивање званичне интернет презентације општине и друге организационе и административно техничке послове везане за интернет презентацију општине Неготин.

- обављање послова који се односе на обeзбеђивање јавности рада Општине;

- информисање за потребе органа Општине и други стручни послови у области информисања;

- обезбеђивање остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи општинске власти;

- организовање конференција за штампу за потребе изабраних и постављених лица органа Општине;

-  пријем захтева за потребе АПР-а;

-  организацију и рад услужног информационог центра, писарнице и архиве;

- објављивање аката органа општине и других органа на огласној табли општинске управе.

- обављање стручних послова из области управљања људским ресурсима, послова радних односа и кадровске евиденције у Општинској управи и органима Општине;

- послове дактилографије и биротехнике;

- послове коришћења и одржавања телефонске централе;

- послове умножавања материјала;

- послове превоза службеним возилима, одржавање и сервисирање свих возила Општинске управе, вођење евиденције о стању свих возала Општинске управе, евидентирање коришћења службених возила и састављање процене потреба вршења оправке и серивисирања службених возила, као и процене потребних новчаних средстава за ове сврхе, коју доставља Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију;

- обезбеђивање објеката, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, као и послове доставе;

- одржавање и унапређење информатичке и комуникационе мреже, као и рачунарске опреме и других техничких средстава за рад;

- праћење прописа из надлежности Службе и у вези са тим указивање на усклађеност односно неусклађеност аката и иницирање усаглашавања аката из надлежности Општинске управе;

- обављање послова безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите,

- обављање послова планирања за остваривање функције општине у условима непосредне ратне опасности  и у рату из своје надлежности, послова планирања задатака и предузимање мера у случају елементарних и других непогода, предлагање спровођења мера и задатака цивилне заштите у складу са јединственим системом заштите и спасавања, обављање послова везаних за функционисање Општинског штаба за ванредне ситуације.

Предлаже и припрема нацрте аката из делокруга свог рада које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник општине.

Обавља и друге послове из своје надлежности у складу са законом, статутом и одлукама Општине, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.

ДОКУМЕНТА  

Обрасци и процедуре