Уторак, 05. Април 2016.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

 

Руководилац Одељења :  Горан Ристић, дипл.економиста 

                                                                                 
Е- mail: goran.ristic@negotin.rs

                                                                                                                                             
Телефон 019/544-000  

                                                                                                                                             

ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију обавља  послове из своје надлежности који се односе на:

- припремање и израду нацрта буџета општине, завршног рачуна буџета, састављање упутства за израду нацрта буџета;

- контролу планова и састављање извештаја директних буџетских корисника, промену буџетске апропријације и предлагање износа потребних средстава за финансирање јавних расхода и јавних служби;

- праћење примања и издатака буџета, употребе средстава текуће и сталне буџетске резерве, старање  о ликвидности буџета и привременој обустави извршења буџета општине, праћење примања, издатака и других обавеза општине по основу задуживања и у вези са тим редовно извештавање председника општине, Општинског већа и начелника Општинске управе.

- достављање мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке и нормативно уређивање послова из своје надлежности.

- вођење главне књиге трезора, финансијско планирање кроз праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање расхода, управљање готовинским средствима и ликвидношћу на КРТ-у, контролисање расхода и одобравање плаћања на терет буџетских средстава;

- вођење евиденције о дуговањима и управљање приливом средстава, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, праћење финансијских планова општинских органа и у вези са тим редовно извештавање председника општине, Општинског већа и начелника Општинске управе.

- обављање послова управљања финансијским информационим системом, рачуноводствених послова вођења благајне и обрачуна зарада, финансијско материјално пословање, обављање послова ликвидатуре, економата и обрачунски послови;

- књижење средстава имовине општине и општинских органа;

- обављање финансијско-рачуноводствених послова за потребе месних заједница и израда финансијских извештаја и завршних рачуна за месне заједнице и месечних извештаја о зарадама и броју запослених, као и месечних и периодичних извештаја о извршењу буџета;

- пpаћење рада, извршавање и реализације програма јавних предузећа и установа чији је оснивач општина и вршење надзора над њиховим радом, достављање мишљења на програме јавних предузећа чији је оснивач општина и вршење послове праћења цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина,

- спровођење поступака јавних набавки у отвореном поступку, рестриктивном поступку, преговарачком поступку са објављивањем јавног позива, преговарачком поступку без објављивања јавног позива, поступку јавне набавке мале вредности и поступку јавних набавки наруџбеницом;

- редовно праћење извршења свих закључених уговора по спроведеним поступцима јавних набавки и извештавање наручиоца о свим променама од значаја за закључене уговоре, о испуњавању обавеза извођача, потреби раскида уговора, потреби наплате средства обезбеђења, као и наплате уговорених казни у случају кашњења са реализацијом уговора;

- припремање предлога решења и других аката по захтевима за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки у складу са законом;

- припремање и достављање извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки републичким органима у складу са законом и Скупштини општине годишњи извештај о спроведеним поступцима јавних набавки,

- обављање послова утврђивања, наплате и контроле локалних јавних прихода и старање  о правима и обавезама пореских обвезника;

- вођење регистра обвезника изворних прихода општине у електронској форми,  идентификација нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на основу расположиве документације (уговора о купопродаји, решења донетих у оставинском поступку, уговора о поклону и сл);

- утврђивање изворних прихода решењем, уколико није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање);

- доношење пореских решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивање чињеничког стања у поступку контроле;

- вршење канцеларијске и теренске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подношење захтева државним органима и организацијама  за достављање чињеница до којих су дошли вршећи послове из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;

- обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовна и принудна наплата локалних јавних прихода, одлучивање о потпуном или делимичном одлагању плаћања пореског дуговања на писмени и образложени захтев пореског обвезника, решавање по захтеву за застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања;

- вођење првостепеног управног поступка против управних аката донетих у пореском поступку, издавање прекршајних налога, односно подношење захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду;

- примењивање јединственог пореског информационог система, вођење пореског књиговодства за локалне јавне приходе и  израда пореског завршног рачуна;

- издавање уверења и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција, пружање информација о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода;

- доношење решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности;

- вршење рефакције, рефундације, односно повраћаја више или погрешно наплаћеног пореза;

- достављање обавештења и података Пореској управи о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати;

- праћење и примена објашњења, мишљења, упуства о примени прописа које даје министар надлежан за послове финансија и које је обавезујуће за поступање одељења;

- праћење података за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја  и пријава потраживања општине Неготин у наведеним поступцима;

- обављање и других послова прописаних законом који регулише пореску област;

Предлаже и припрема нацрте аката из делокруга свога рада које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са законом, статутом и одлукама Општине, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.