Уторак, 28. Март 2017.

Актуелно

     

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ  OДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Отворене су јавне расправе О НАЦРТУ  OДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Јавна расправа спроводи се у периоду од 17. новембра до 24. новембра 2017.године, а учесници јавне расправе су грађани и стручна јавност.

Предлоге, иницијативе и коментаре учесници у јавној расправи могу доставити на електронску адресу lpanegotin@gmail.com или писаним путем на адресу: Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин са назнаком: "За јавну расправу о нацрту Oдлуке o начину утврђивању пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Неготин" или назнаку : "За јавну расправу о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин".

По окончању јавне расрпаве Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалану пореску администрацију сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

ПРЕУЗМИТЕ : 
1. ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
2. НАЦРТУ  OДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
3. НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

 

 

 

*****

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА БЕЗ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Порески обвезници могу поднети захев за одлагање плаћања дугованог пореза (главног дуга и камате) уз право на отпис 50% камате (ако редовно измирује обавезе које су одложене укључујући и текуће обавезе), без подоношења средства обезбеђења, ако дуговани порез по основу свих јавних прихода које наплаћује Општина Неготин, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања, износи, и то:

1) за правно лице и предузетника - до 1.500.000 динара;

2) за физичко лице - до 200.000 динара.

Правни основ: члан 74.став 6. Закона о о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентичнотумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016)

Преузмите : Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза без средства обезбеђења

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊЕ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА СА СРЕДСТВОМ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Порески обвезници могу поднети захев за одлагање плаћања дугованог пореза (главног дуга и камате) уз право на отпис 50% камате (ако редовно измирује обавезе које су одложене укључујући и текуће обавезе), уз подоношења средства обезбеђења, ако дуговани порез по основу свих јавних прихода које наплаћује Општина Неготин, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања, прелази износ, и то:

1) за правно лице и предузетника - 1.500.000 динара;

2) за физичко лице - 200.000 динара.

Правни основ: члан 73. и 74. Закона о о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентичнотумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016),члана 2. Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003, 61/2004 и 71/2005), који гласи:

,,Плаћање дуга Пореска управа може да одложи пореском обвезнику (у даљемтексту: обвезник) ако дуг износи најмање, и то за:

1) физичко лице - 10% од опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев за одлагање;

2) предузетника и мало правно лице - 5% од укупног годишњег прихода исказаног у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;

3) средња и велика правна лица - 5% од обртних средстава исказаних у последњем финансијском извештају.“

Преузмите : Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђење

О захтевима за одлагање плаћа дугованог пореза одлучује председник Општине Неготин односно лице које он овласти.