Обрасци

Претрага

Пронађено 117 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~350.1~ИЛ детаљније
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДИРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ОДОБРЕЊE ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ПРИЈАВА РАДОВА_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ТЕМЕЉА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА И ИЗВОДА ИЗ ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЊАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРЕШИНИ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~350~ПУП~УП детаљније
ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ - ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~350~ППП детаљније
OЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~351~OБСО детаљније
ДОЗВОЛА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~351.3~Д~УО детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~О351~УСО детаљније
ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~.501~ДСТО детаљније
ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~.501~ДТСИОО детаљније
ИЗДАВАЊЕ ИЗМЕЊЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋ.И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАС.ОТПАДА ИЛИ ИЗМЕЊЕНЕ ИНТЕГР.ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВ.ВИШЕ ДЕЛАТН.ЈЕДНОГ ОПЕРАТЕРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~.501~ИИДСТТО детаљније