Среда, 08. Мај 2013.

Општинска управа

 

ДОКУМЕНТА : 
Преузмите :  Одлуку о Општинској управи општине Неготин (пречишћен текст)
Преузмите :  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст)
Преузмите : 

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији  и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст)

Преузмите : 

Правилник о другим изменама и допунама правилника о организацији  и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и Правобранилаштву општине Неготин (пречишћен текст)

 

Преузмите :  Списак службених лица у Општинској управи општине Неготин овлашћених зa одлучивање у управним стварима и за предузимање радњи у поступку пре доношења решења 
Преузмите :  Кодекс понашања службеника и намештеника општинске управеопштине Неготин
Преузмите :  Информатор о раду Општинске управе за 2018. годину 


НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

 Поставите питање начелнику Општинске управе

Зорица Мијушковић, дипломирани правник

Зорица Мијушковић рођена је 14.02.1974. године у Зајечару. По занимању је дипломирани правник.  У Општинској управи општине Неготин, засновала је радни однос 09.02.2004. године. Пре постављења на место начелника Општинске управе обављала је послове просветног инспектора у Одељењу за инспекцијске послове. Има положен државни стручни испит.    

Телефон: 019/542-024 


НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 


 Начелник Општинске управе:

 

1.представља и заступа Општинску управу,

2.организује и усмерава рад Општинске управе и одговара за њен рад,

3.располаже средствима Општинске управе,

4. предлаже  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Неготин и доставља Општинском већу на усвајање

5. у складу са законом и Статутом општине Неготин доноси друге опште и појединачне акте којима се уређују права и дужности службеника и намештеника у Општинској управи, доноси и друга акта у складу са законом и другим прописима.,

6.распоређује руководиоце одељења и служби,

7. распоређује руководиоце одсека,

8. решава о правима и обавезама из радно-правних односа службеника и намештеника у Општинској управи у првом степену, у складу са Законом.

9.решава сукоб надлежности између  унутрашњих организационих јединица Општинске управе,

10.подноси извештај о раду Општинске управе Скупштини општине и Општинском већу,

11.врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине Неготин и другим општим актима Скупштине општине и Општинског већа.

 

Надлежности Општинске управе

 

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру  Устава, закона, Статута општине и других аката општине.

Општинска управа:      

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;

7. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скуштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,

2. изрећи мандатну казну,

3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,

4. издати привремено наређење, односно забрану,

5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан,

6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

 

Организационе јединице у оквиру Општинске управе

 

У Општинској управи образују се унутрашњe организационе јединице.

Унутрашње организационе јединице су одељења и службе.

Унутрашње организационе јединице образују се за вршење међусобно повезаних управних, стручних и других послова.

Посебна организациона јединица је Кабинет Председника општине.

У оквиру унутрашњих организационих јединица могу се образовати одсеци, према врсти послова који захтевају непосредну и организациону повезаност.

У Општинској управи унутрашње организационе јединице су:

1. Одељење за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове,

2. Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,

3. Одељење за инспекцијске послове,

4. Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,

5. Одељење за друштвене делатности, привреду и развој, 

6. Служба за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа и

7. Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике.

 

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

 

У општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет председника општине.

.