Петак, 16. Децембар 2022.

ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

На данашњој седници која је одржана у сали Дома културе „Стеван Мокрањац“ одборници Скупштине општине Неготин, већином гласова, усвојили су Одлуку о буџету општине Неготин за 2023. годину. 14.седници локалног парламента, којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, поред 43 одборника, присуствовали су и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Богдан Гугић, заменик председника Општине Неготин, Татјана Булатовић, помоћник председника и чланови Општинског већа. На почетку седнице за секретара Скупштине општине Неготин изабран је Дарко Чиришановић, дипломирани правник, с обзиром да је Иван Вељковић на претходној седници поднео оставку на место секретара СО Неготин.

 

 

Планирањем прихода уз остварења за прва три квартала у 2022. години и процене за четврти квартал, при чему укупан раст прихода не сме бити већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2023.години од 8,1%) приходи буџета увећани су за 3.2%. Укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета општине Неготин за 2023. годину по свим изворима финансирања износе 1.396.076.000 динара. Пројекција укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака из буџетских средстава износе 1.174.922.000 динара, док су сопствени и други приходи и примања, као и расходи и издаци, пројектовани на износ од 221.154.000 динара. У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2023. годину изворни приходи планирани су у обиму од 33,10 %, односно у износу од 388.957.000 динара. Највећи приход у структури изворних прихода чини порез на имовину чије се остварење у 2023. години очекује у износу од 248.000.000 динара, затим приходи од комуналних такси за истицање фирме на пословном простору у износу од 40.000.000 динара, комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила у износу од 23.557.000 динара, накнада за уређивање грађевинског земљишта у износу од 10.000.000 динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 11.000.000 динара, док су остали приходи пројектовани у нешто мањим износима. Уступљени приходи у укупним приходима учествују са 44,85 % или 527.013.000 динара. У структури уступљених прихода највећи приход очекује се од прихода по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 461.068.000 динара, порез на пренос апсолутних права по решењу Пореске управе у износу од 25.000.000 динара, порез на капиталне трансакције, наслеђе и поклон и акције на име и уделе у износу од 17.395.000 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од 9.000.000 динара, накнада за промену намене пољопривредног земљишта 200.000 динара и остали. У плану расхода за следећу годину истакнуто је да ће у оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета-позиција која се односи на финансирање материнског додатка за незапослене мајке као и једнократна помоћ породиљама о односу на 2022. годину идуће године бити увећана за 2,5 милиона динара, са 8 на 10,5 милиона динара, за дотације невладиним организацијама- удружењима издвојено је 11 у односу на овогодишњих 9.48 милиона динара,трансфери осталим нивоима власти-односи на финансирање дневних услуга у заједници преко Дома за децу и омладину Станко Пауновић, одвојено је 2.500.000 (2022. - 2.150.000), накнаде за социјалну заштиту из буџета-финансирање услуга личног пратиоца односно подршка особама са инвалидитетом 1.000.000 динара, дотације организацијама за обавезно социјално осигурање-мере активне политике запошњавања, стручна пракса за младе- 1.000.000 (2022- 800.000), подршка економском развоју и промоцији предузетништва, субвенције привредницима и предузетницима преко Националне службе за запошљавање- 2.100.000 у односу на 1.200.000 динара у 2022. години, подршка за спровођење пољопривредне политике-подршка винарима, пољопривредницима, подршка сточарству за осемењавање- 22 милиона у односу на 17.5 милиона, дотације невладиним организацијама-удружењима воћара, виноградара, пољопривредника - 3.500.000 , функционисање месних заједница-за хитне интервенције, одржавање и санација атарских путева, куповина опреме 34.270.000, реконструкцију и санацију путева, асвалтирање, тампонирање по граду 62 милиона динара, чишћење града - 29.000.000, чишћење снега- 10.000.000, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-субвенција ЈКП за куповину канти у цињу одржавања чистоће ма јавним површинама -2.000.000, наставак изградње фекалне канализације по граду - 9.500.000 (4.000.000), чишћење депонија- 6.000.000, набавка клупа ЈКП - 1.000.000, наставак изградње водоводне мреже - 9.500.000, подршка локалним спортским организацијама и удружењима - 43.500.000, субвенције приватним предузећима-подршка медијима 10.500.000, за верске објекте - 10.300.000 дината и друго. Трансферна средства за 2023. годину из буџета Републике Србије су остала на истом нивоу као претходних година и очекивани трансфер за 2023. годину који је утврђен за Општину Неготин износи 250.069.595 динара.

 

 

Одборници су данас усвојили Кадровски план општине Неготин за следећу годину, одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2023. годину, ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Неготин за 2022.годину, додељивању искључивог права ЈКП „Бадњево“ за обављање делатности пружања услуга у 2023. години, доношењу Плана детаљне регулације за изградњу објеката за експлоатацију кречњака у К.О Јабуковац и стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин. На данашњој седници усвојена су решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈП „Боговина“ Бор о утврђивању цене кубног метра сирове воде, Одлуку о отварању огранка Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Штубику, програме рада са финансијским планом за 2023.годину Центра за социјални рад, Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин, Музеја Крајине, Туристичке организације општине Неготин и Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, средњорочни и дугорочни план комуналног предузећа, Одлуку Надзорног одбора о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа по обрачунима за грејну сезону 2022/2023. годину, измени решења о именовању Комисије за стипендирање студената и ученика, именовању чланова Управног одбора ПУ „Пчелица“ и покретању поступка отуђења јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Неготин и отуђењу грађевинског земљишта у К.О. Неготин.