Понедељак, 16. Април 2018.

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКАТА ДОМА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „СТАНКО ПАУНОВИЋ“ У НЕГОТИНУ

Преузмите : Позив за подношење понуда, 16.04.2018.г.
Преузмите : Kонкурсну документацију, 16.04.2018.г.
Преузмите : Техничку документацију (зип), 16.04.2018.г.
Преузмите : ПЗИ реконструкција Дневни боравак без предмера и предрачуна, 16.04.2018.г.
Преузмите : ПЗИ система дојаве пожара без предмера и предрачуна, 16.04.2018.г.
Преуизмите : ПЗИ система видео надзора без предмера и предрачуна, 16.04.20148.г.
Преузмите : ПЗИ за извођење реконструкције јавног осветљења без предмера и предрачуна, 16.04.2018.г.
Преузмите : Прво објашњење конкурсне документације, 25.04.2018.г.
Преузмите : Друго објашњење конкурсне документације, 03.05.2018.г.
Преузмите : Треће објашњење конкурсне документације, 07.05.2018.г.
Преузмите : Прву измену и допуну конкурсне документације, 07.05.2018.г.
Преузмите : Обавештење о продужењу рока за достављање понуда, 07.05.2018.г.
Преузмите : Четврто објашњење конкурсне документације, 08.05.2018.г.
Преузмите : Пето објашњење конкурсне документације, 09.05.2018.г.
Преузмите : Шесто објашњење конкурсне документације, 10.05.2018.г.
Преузмите : Седмо објашњење конкурсне документације, 16.05.2018.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 30.05.2018.г.
Преузмите : Одлуку о измени уговора, 06.11.2018.г.
Преузмите : Одлуку о измени уговора, 10.12.2018.г.
Преузмите : Одлуку о измени уговора, 08.03.2019.г.
Преузмите : Одлуку о измени уговора, 15.03.2019.г.

 

Назив и адреса наручиоца: општина Неготин, председник општине, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин
Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4042 – 6/2018 – II/04 од  16.04.2018.године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 6/2018


1.За јавну набавку радова  Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“ у Неготин,

 Ознака из општег речника

 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије;45454000 – радови на реконструкцији;45350000 – машинске инсталације

2.Јавна набавка се не обликује кроз партије.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

-                     Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs ,сајта Канцеларије за управљање јавним улагањима и  са Портала јавних набавки.

  1. Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, Општински услужни центар ;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин

8.Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ЈН у отвореном поступаку број 6/2018- НЕ ОТВАРАТИ-  Понуда за јавну набавку радова- Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“ у Неготин

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9. Рок за подношење понуде је 16.05.2018.године, до 12:00 часова, без обзира на начин доставе.

10.. Отварање понуда ће се обавити дана 16.05.2018. године у 12:15 часова, у просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12:00 часова.

Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 12:00 часова.

   11.Представник понуђача,мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

  Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења.

  12.Лице за контакт:

Лице (или служба) за контакт:Драгана Паовић , Милош Милошевић],

е-mail адреса:  jnnegotin@gmail.com ,  број факса 019/544 000]., са назнаком за ЈН у отвореном поступку 6/2018.