Обрасци

Претрага

Пронађено 115 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350.1~ИЛ детаљније
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350~ЛУ детаљније
ОДОБРЕЊE ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351~О~ИР детаљније
ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ - ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350~ППП детаљније
ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~350~ПУП~УП детаљније
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДИРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.2~ГД детаљније
ПРИЈАВА РАДОВА_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351~ПР детаљније
ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ТЕМЕЉА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.3~ИЗИТ детаљније
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351~УД детаљније
ДОЗВОЛА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351.3~Д~УО детаљније
OЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~351~OБСО детаљније
ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~.501~ДСТО детаљније
ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~.501~ДСТО детаљније
OДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.50 детаљније
OДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.4 детаљније
OДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~.501~ОЛ~ТОМП детаљније
ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.15 детаљније
ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~501~ПИ детаљније
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.51 детаљније
ДAВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.26 детаљније