Среда, 06. Април 2016.

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој

 

Руководилац Одељења : Слађана Стојановић, дипломирани инжењер пољопривреде

Е- mail: sladjana.stojanovic@negotin.rs
Телефон: 019/544-000, лок. 158
Канцеларија : 75


ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТИ

 

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој обавља послове из своје надлежности који се односе на:

- управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга општине, као и послове  који су поверени општини у областима

предшколског, основног и средњег образовања, културе и јавног информисања од локалног значаја, здравствене заштите, у областима рекреације и спорта, социјалне и дечије заштите и борачко-инвалидске заштите;

- обављање послова везаних за ученички и студентски стандард, праћење посебних подрачуна за породиљска одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета, борачко инвалидске заштите и једнократне помоћи;

- обављање послова који се односе на друштвени положај омладине и организација које окупљају омладину, као и послове у вези с друштвеном бригом о младима,

- послове везане за друштвено осетљиве групе, односно послове везане за инклузију Рома,

- обављање аналитичких послова у области привреде, пољопривреде и руралног развоја, као и других делатности од интереса за општину;

- обављање послова израде предлога пројеката и програма из области пољопривреде, програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, праћење конкурса и састављање извештаја из области пољопривреде;

- обављање послова објављивања јавних позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде;

- израђивање одлука и уговора за пољопривредно земљиште у државној својини (по праву пречег закупа, праву коришћења по основу закупа), објављивање јавног огласа и организовање јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и вођење евиденција о закупцима пољопривредог земљишта у државној својини и праћење реализације уговора;

- решавање по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта и издавање потврда и уверења из области пољопривреде;

- утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћењима општине;

- обављање послова локалног економског и руралног развоја: прикупљање и пружање информација релевантних за локални економски и рурални развој, спровођење процеса стратешког планирања – израда и имплементација стратешких докумената (стратегије, програми развоја, акциони планови), креирање и ажурирање базе података о привредним субјектима, континуирано информисање привредних субјеката о програмима, субвенцијама и другим видовима подршке њиховом пословању, презентовање основних информација потенцијалним инвеститорима везаним за инвестиционе могућности, помоћ инвеститорима у контактима са надлежним институцијама, сарадња са републичким органима и регионалним институцијама задуженим за локални економски развој, информисање свих заинтересованих о објављеним позивима за подношење предлога пројеката од стране националних и међународних институција, припрема пројеката и имплементација пројеката од значаја за локалну самоуправу, промотивне активности.

Предлаже и припрема нацрте аката из делокруга свог рада које доноси Скупштина општине, Општинско веће и председник општине.

Обавља и друге послове из своје надлежности у складу са законом, статутом и одлукама Општине, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.

 

ДОКУМЕНТА 


Обрасци и процедуре