Уторак, 28. Март 2017.

Порез на имовину

 

    

 

ПРЕУЗМИТЕ: ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024.ГОДИНУ. (СЛ.ЛИСТ 28/2023)


ПРЕУЗМИТЕ: ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН (СЛ.ЛИСТ 24/2023)

 

Преузмите: Водич кроз локалне јавне приходе
Преузмите: ОБРАЗАЦ ППИ-1: Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица и предузетника
Преузмите: Образац Прилог-1 за ППИ -1
Преузмите: Образац Подприлога уз Прилог-1 за ППИ-1
Преузмите: Образац Прилог-2 за ППИ -1
Преузмите: ОБРАЗАЦ ППИ-2: Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физиких лица
Посетите сајт: Порески водич

Прописи који се примењују у поступку утврђивања, наплате и контроле пореза на имовину

Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон);

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016);

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 104/2016 - др. закон);

Закон о општем управном поступку("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010);

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012);

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 108/2013 и 118/2013);

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.26/2015)

Oдлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.5/2016);

Одлука о висини стопа пореза на имовину на територији општине Неготин ( "Сл.лист општине Неготин" бр.31/2013);

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.31/2013);

Контролна листа број 2 - теренска контрола

Контролна листа број 1 - канцеларијска контрола

Годишњи план пореске контроле 2023.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Неготин  ("Сл.лист општине Неготин" бр.33/2022);

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Неготин  ("Сл.лист општине Неготин" бр.36/2021);

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Неготин  ("Сл.лист општине Неготин" бр.18/2020);

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Неготин  ("Сл.лист општине Неготин" бр.17/2019);

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Неготин  ("Сл.лист општине Неготин" бр.32/2018);

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Неготин  ("Сл.лист општине Неготин" бр.26/2017);

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији општине Неготин ("Службени лист општине Неготин бр.20/2016)

Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.годину на територији општине Неготин ( "Сл.лист општине Неготин" бр.26/2015);

Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Неготин ( "Сл.лист општине Неготин" бр.40/2014);

Oдлука о изменама Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014.годину на територији општине Неготин ( "Сл.лист општине Неготин" бр.36/2014);

Одлука о одређивању зона на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.39/2014);

Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретностима обвезника који не воде пословне књиге за имовину на територији општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.31/2013);

Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга ("Сл.лист општине Неготин" бр.32/2012);

Шта су непокретности?

Непокретностима за опорезивање сматрају се: земљиште, стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, зграде и просторије за одмор и рекреацију и други грађевински објекти, односно њихови делови.

У случају кад на непокретности постоји неко од права из  тач. 2) до 5), порез на имовину плаћа се на то право, а не на право својине.

Порез на имовину на права на земљишту из  тач. 1), 4) и 5) плаћа се на површину преко 10 ари.

Ко су обвезници пореза на имовину?

  • Правна и физичка лица која су имаоци неког од права које је предмет опорезивања порезом на имовину;
  • корисници непокретности када је ималац права на непокретности непознат и када је непокретност коју је стекла и користи јавна служба и организације чији је оснивач Република, у државној својини.

Ко је дужан да поднесе пријаву?

1. Правна лица и предузетници који воде пословне књиге - за имовину која им служи за обављање делатности, подносе пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину на обрасцу ППИ-1 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину, и то тако да се једном пријавом обухватају све непокретности правног лица односно предузетника који води пословне књиге на територији исте општине;

2Физичка лицапредузетници који воде пословне књиге - за имовину која им не служи за обављање делатности и паушално опорезовани предузетници - за имовину која им служи за обављање делатности и за имовину која им не служи за обављање делатности, као и друга лица која не воде пословне књиге у складу са прописима у Републици Србији, за утврђивање пореза на имовину подносе пореску пријаву на Обрасцу ППИ-2 - Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину и то за сваку непокретност посебну пријаву. Приликом пријаве имовине, грађани са собом треба да понесу доказ о стицању непокретности (купопродајни уговор, решење о оставинској расправи, уговор о поклону и др.) и важећу личну карту.

Обрасци пријаве ППИ-1 и ППИ-2 могу се добити на шалтеру у приземљу зграде Локалне пореске администрације у улици Кнез Михајлова бр.12, или се могу преузети са сајта општине Неготин www.negotin.rs .

Који је рок за подношење пореских пријава?

Пореска пријава се подноси до 31. марта текуће године и то:

за правна лица сваке године;

за физичка лица само у случају када су измењени подаци који су од значаја за опорезивање у тој години.

Обвезник пореза на имовину који је поднео пореску пријаву није у обавези да за исту имовину подноси нову пријаву, осим у случају промене података садржаних у пријави који су од утицаја на висину пореске обавезе.

На имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године или му по другом основу настане или престане пореска обавеза, обвезник подноси пореску пријаву у року од 10 дана од дана настанка такве промене.

Колико износи пореска стопа?

Порески обвезници који воде пословне књиге, а то су правна лица и предузетници који на име своје радње имају евидентирану непокретност, порез на имовину плаћају по пропорционалној стопи од 0,40%.

Порески обвезници који не воде пословне књиге, а то су физичка лица (грађани) и власници пољопривредног и шумског земљишта, порез на имовину плаћају по прогресивним стопама у зависности од тржишне вредности непокретности.

Ко је ослобођен плаћања пореза на имовину?

Пореска ослобађања су прописана одредбом члана 12. Закона о порезима на имовину, али порески обвезник није овлашћен да не поднесе пријаву ако сматра да има право на пореско ослобођење. Порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву, а орган надлежан за утврђивање пореза утврђује евентуално постојање права на пореско ослобођење. Порез на имовину не плаћа обвезник чија укупна основица за све непокретности на територији општине не прелази износ од 400.000 динара.

Да ли се порез плаћа само на „легализоване“ непокретности?

Порески обвезник је дужан поднесе пореску пријаву за сваку непокретност, без обзира да ли је непокретност „легализована“ или не, да ли се користи или не, без обзира на врсту материјала од којег је изграђена.

Подношење пореске пријаве за „нелегализоване“ објекте је без утицаја на поступак легализације.

 

Порез на имовину правних лица и предузетника

 Шта чини пореску основицу?

За непокретности обвезника који воде пословне књиге – то је вредност утврђена у његовим пословним књигама на дан 31.12.претходне године у односу на годину у којој се врши опорезивање. Када је основица у пословним књигама обвезника исказана у вредности која није у складу са прописима којима се уређује рачуноводство – утврдиће је порески орган у висини тржишне вредности.

За непокретност изграђену у току године – то је тржишна вредност одговарајуће непокретности на дан 31.12.претходне године у односу на годину у којој се врши опорезивање.

Како се врши утврђивање и наплата пореза на имовину правних лица?

Утврђивање пореза на имовину врши се на основу података из пореске пријаве, пословних књига пореских обвезника и других података којима надлежни порески орган располаже.

Порез на имовину утврђује се решењем надлежног пореског органа.

Промене у току године од значаја за висину пореске обавезе пореза на имовину не утичу на утврђену пореску обавезу за ту годину.

Порез на имовину правних лица утврђује се решењем у годишњем износу, а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја (15.фебруар; 15.мај; 15.август; 15.новембар). До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје претходне године.

Разлику између пореза утврђеног решењем за текућу годину и уплата извршених на основу аконтација из претходне године обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана пријема решења .

Уплата се врши на жиро рачун број 840-713122843-64 са позивом на број који стоји у решењу.

Порез на имовину физичка лица

Како се врши утврђивање и наплата пореза на имовину физичких лица?

Утврђивање пореза на имовину врши се на основу података из пореске пријаве и других података којима располаже орган надлежан за утврђивање пореза на имовину. Порез на имовину утврђује се решењем у годишњем износу, а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја (15.фебруар; 15.мај; 15.август; 15.новембар). До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје претходне године. На основу приложене документације, обвезник добија Решење о порезу на имовину физичких лица и исти уплаћује на жиро рачун број 840-713121843-57 са позивом на број који стоји у решењу.

Разлику између пореза утврђеног решењем за текућу годину и уплата извршених на основу аконтација из претходне године обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана пријема решења.