Уторак, 28. Март 2017.

Комунална такса

    

Преузмите : Пријава локалне  комуналне таксе за истицање фирме
Преузмите : Пријава локалне комуналне таксе за држање средстава за игру
Преузмите : Водич кроз локалне јавне приходе
Преузмите :
Одлуку о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2018. годину

Прописи који се примењују у поступку утврђивања, наплате и контроле

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016);

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 104/2016 - др. закон);

Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010);

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2017.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.21/2016);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2016.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.27/2015);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2015.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.44/2014);

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2014.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.22/2014);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2014.годину ("Службени лист општине Неготин" бр.34/2013);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2013.годину - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ("Службени лист општине Неготин" бр.7/2013);

Одлука о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2013.годину („Сл.лист општине Неготин бр.3/2013);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2013.годину („Сл.лист општине Неготин бр.32/2012);

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2012.годину  („Сл.лист општине Неготин бр.29/2012);

Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2012.годину („Сл.лист општине Неготин бр.24/2011);

Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга ( "Сл.лист општине Неготин" бр.32/2012);

На шта се све плаћа локална комунална такса?        

Комунална такса плаћа се за:

  1. Истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и организације и органа локалне самоуправе,
  2. Коришћење  рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози,тротоари, зелене површине, бандере и слично),
  3. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
  4. Kоришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,књига и других публикација, производа старих и уметничких заната из домаће радиности, држање средстава за игру (билијар, стони фудбал, видео игре и слично),
  5. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте за привремено коришћење,
  6. Заузеће јавне површине грађевинским и других материјалом и за извођење грађевинских радова.

Како се наплаћује такса?

Сходно прописаној Тарифи, на територији општине Неготин комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребне карактеристике објекта, по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа комунална такса.

Комуналне таксе из тачке 1. за истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и организација и органа локалне самоуправе плаћају се по зонама:

ПРВА ЗОНА : обухвата подручје града Неготинa,

ДРУГА ЗОНА : обухвата подручја сеоских месних заједница.

Комунална такса из тачке 4. (за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната из домаће радиности) плаћају се по зонама:

ПРВА ЕКСТРА ЗОНА : обухвата улице Трг Стевана Мокрањца, Трг Ђорђа Станојевића и угао Војводе Мишића и Станка Пауновића (испред „Снек бара“).

ПРВА ЗОНА : обухвата остале улице у граду

ДРУГА ЗОНА : обухвата подручја сеоских месних заједница.


Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

Ко су обвезници плаћања таксе?

Обвезници таксе су сва правна лица и предузетници који имају регистровано седиште на територији општине Неготин или обављају делатност на територији општине Неготин.

Подношење пријаве

Сви таксени обвезници (регистрована правна лица и преузетници) дужни су да Локалној пореској администрацији пријаве сваку промену података од значаја за утврђивање таксе у року од 15 дана од дана настанка промене.

Новооснована правна лица и предузетници дужни су да пријаве почетак обављања делатности и поднесу Локалној пореској администрацији пријаву најкасније у року од 15 дана од дана уписа у надлежан регистар.

Кaко се такса плаћа?

Такса се плаћа месечно и то до 15 у месецу за претходни месец.  До доношења решења о утврђивању локалне комуналне таксе за истицање фирме за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за последњи месец претходне године.

Такса се уплаћује на  уплатни рачун број:

840 – 716 111 843 – 35 са позивом на број који стоји у решењу.

Наплата остале локалне комуналне таксе

Локaлна комунална такса из тачке 3 - Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се приликом регистрације возила, на начин и по поступку предвиђеном за плаћање накнаде за употребу јавних путева.

Локална комунална такса из тачке 456 и 7 плаћа се по решењу о задужењу које доноси Локална пореска админстрација, а на основу предходно донетог решења Одељења за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Неготин.