Среда, 06. Април 2016.

Одељење за инспекцијске послове

 

Руководилац Одељења : Горан Лепојевић, дипломирани инжењер грађевинарства

Е- mail: goran.lepojevic@negotin.rs
Телефон: 019/544-000, лок. 194, 195
Канцеларија : 105


ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ  

 

Одељење за инспекцијске послове обавља послове из своје надлежности који се односе на:

- послове инспекцијског надзора у области изградње,

- послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности и у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине,

- послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине,

- послове инспекцијског надзора у области путева и друмског саобраћаја и послове  просветне инспекције,

 - послове буџетске инспекције над корисницима буџетских средстава,

- управно-правне послове у вези инспекцијског надзора;

- послове извршења извршних решења из делокруга рада Одељења,

Предлаже и припрема нацрте аката из делокруга свога рада које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са законом, статутом и одлукама Општине, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.

ДОКУМЕНТА  

 

Обрасци и процедуре 

Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa зa 2017.гoдину

Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa зa 2018.гoдину

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

* Годишњи план грађевинског инспектора за 2019. годину 

Годишњи план грађевинског инспектора за 2018. годину 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip) 

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

* Редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

* Редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

* Редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

* Редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

* Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду грађевинске инспекције за 2017. годину

* Извештај о раду рађевинске инспекције за 2018. годину. 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 


* План рада комуналне инспекције за 2019. годину

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip)

* Држање домаћих животиња

* Јавна паркиралишта

* Комуналне делатности

* Одржавање чистоће

* Одржавање пијаца

* Радно време угоститељских објеката

* Управљање комуналним отпадом

* Гробља и сахрањивање 

Извештај о раду комуналне инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину

* Извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину


ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip) 

* Основна школа 

* Средња школа 

* Средња школа са домом ученика 

* Предшколска установа 

Извештај о раду просветне инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду просветне инспекције за 2017. годину

БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

* Контролна листа за јавна предузећа

Контролна листа буџетске инспекције 

Контролна листа за индиректне кориснике буџетских средстава

* План рада буџетске инспекције за 2017. годину 

* План рада буџетске инспекције за 2018. годину

* План рада буџетске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду буџетске инспекције за 2016. годину

Извештај о раду буџетске инспекције за 2017. годину

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

 

* Контролна листа број 1 о такси превозу путника на територији општине Неготин

* Контролна листа за јавни линијски превоз путника 

Извештај о  раду саобраћајног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2017. годину

* Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2018. годину 

* План рада саобраћајне инспекције за 2019. годину

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
1.   Заштита од нејонизујућег зрачења
2.   Заштита животне средине у индустријским објектима
3.   Контрола управљања отпадом
4.   Заштита природе
5. Достава података према одлуци о сакупљању и привременом складиштењу грађевинског отпада
6. Достава података према одлуци о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 1.  Годишњи програм сакупљања и привременог складиштења кабастог отпада на територији општине Неготин за 2019.г
2. Годишњи програм сакупљања и привременог складиштења кабастог отпада на територији општине Неготин за 2018.г
3. Предлог годишњег плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине        Неготин за    2018. годину – послови из изворне надлежности
4.  Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине        Неготин за    2018. годину – поверени послови 
5. Позитивно мишљење Министарства заштите животне средине 
ИЗВЕШТАЈИ
 1.  Извештај о решавању предмета и налагању мера од 01.01. - 31.12.2017. године
2.   Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
3.   Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016. годину