Среда, 06. Април 2016.

Одељење за инспекцијске послове

 

Руководилац Одељења : Горан Лепојевић, дипломирани инжењер грађевинарства

Е- mail: goran.lepojevic@negotin.rs
Телефон: 019/544-000, лок. 194, 195


ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ  


Одељење за инспекцијске послове:
врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове  инспекцијског надзора у области комуналне делатности и трговине, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине, у области друмског саобраћаја и послове просветне инспекције. 

Обавља и послове буџетске инспекције и ревизије над директним и индиректним корисницима буџетских средстава.

Врши управно-правне послове у вези инспекцијског надзора из области из става 1. и 2. овог члана, врши извршења извршних решења и друге послове у складу са законом, статутом и одлукама Општине.

Припрема и израђује нацрте аката из делокруга свога рада и врши и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.
 

ДОКУМЕНТА  

 

Обрасци и процедуре 

Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa зa 2017.гoдину

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА


* Годишњи план грађевинског инспектора за 2018. годину 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip) 

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

* Редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

* Редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

* Редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

* Редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

* Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip)

* Држање домаћих животиња

* Јавна паркиралишта

* Комуналне делатности

* Одржавање чистоће

* Одржавање пијаца

* Радно време угоститељских објеката

* Управљање комуналним отпадом

* Гробља и сахрањивање 

Извештај о раду комуналне инспекције за 2016. годину


ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip) 

* Основна школа 

* Средња школа 

* Средња школа са домом ученика 

* Предшколска установа 

Извештај о раду просветне инспекције за 2016. годину


БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Контролна листа буџетске инспекције 

Контролна листа за индиректне кориснике буџетских средстава

* Извештај о раду буџетске инспекције за 2016. годину

* План рада буџетске инспекције за 2017. годину 

* План рада буџетске инспекције за 2018. годину


САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

 

* Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2016. годину


ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предлог годишњег плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине        Неготин за    2018. годину – послови из изворне надлежности

* Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине        Неготин за    2018. годину – поверени послови 

* Позитивно мишљење Министарства заштите животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину

* Извештај о решавању предмета и налагању мера од 01.01. - 31.12.2017. године

* Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016. годину