Уторак, 28. Фебруар 2017.

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Контакт лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Татјана Живковић, дипломирани економиста 
адреса: Трг Стевана Мокрањца бр. 1,  19 300 Неготин
телефон: 019/544-000, локал 126, 069/84 82 751
e-mail: tatjana.zivkovic@negotin.rs

ФОРМУЛАРИ

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на који се подноси и сваки други захтев.

У захтеву треба навести која се информација тражи, назив органа од кога се  информација тражи, подаци о тражиоцу информације као и начин достављања информације.

Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације. 

Тражилац у захтеву наводи на који начин жели да му се омогући право на приступ информацијама односно наводи да ли жели увид, дали копију документа, да ли жели докуменат у електронском облику. 

Корисник, односно тражилац информације може бити сваки грађанин и правно лице

Преузмите : Образац захтева за приступ инфомацији од јавног значаја (doc)

Преузмите : Oбразац захтева за приступ информацији од јавног значаја (pdf)

Преузмите : Образац Жалбе против одлуке органа власти(doc)

Преузмите : Образац Жалбе против одлуке органа власти(pdf)

Преузмите : Образац Жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе)(doc)

Преузмите : Образац Жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе)(pdf)

Поступак:

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације може поднети писменим путем, саопштити усмено или послати путем електронске поште.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Обрасци за подношење захтева налазе се на инфо-пулту у Општинском услужном центру и на веб-сајту општине. 

Захтев мора садржати:
-назив органа власти:

ОПШТИНА НЕГОТИН


Неготин
Трг Стевана Мокрањца бр.1ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ
ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА-име, презиме и адресу тражиоца,
-што прецизнији опис информације која се тражи

Захтев може садржати:

-и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Писмени захтев се може поднети и лично на шалтеру број 1 у Општинском услужном центру.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја 
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
-обавештења да ли поседује тражену информацију,
-да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
-да му изда копију тог документа,
-да му достави копију документа поштом, или на други начин.

Одлучивање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Накнада:

-увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан,
-издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се у обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије,
-код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања

Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију су:

-новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
-удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и
-сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи, или на интернету.

Жалба

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
Р о к: 15 дана од дана достављања решења органа власти
Адреса повереника:
Повереник за информације од јавног значаја
Булевар краља Александра 15
11000 Б Е О Г Р А Д

http://www.poverenik.rs/index.php

5.  TРOШКOВНИК

Трошковником сe утврђуje висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прописан Уредбом o висини нaкнaдe нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкуmeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja („Сл. Гласник РС“, бр. 8/2006)

Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:
нa фoрмaту A3 6 динaрa
нa фoрмaту A4 3 динaрa
Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:
- дискeтa 20 динaрa
- ЦД 35 динaрa
- ДВД 40 динaрa

Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo кaсeти 150 динaрa
Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo-видeo кaсeти 300 динaрa
Прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик 30 динaрa
Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПTT Србиje

Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa прeмa oвoм трoшкoвнику.

Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa, a пoсeбнo у случajу дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.