Уторак, 07. Мај 2013.

Скупштина општине


Председник скупштине оПштине неготин


Поставите питање председнику Скупштине општине Неготин

Примаријус доктор Љубисав Божиловић, специјалиста гинекологије и акушерства 


Рођен 23.01.1951.године у Неготину. Основну и средњу школу завршио је у Неготину. Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду, специјализирао акушерство и гинекологију у Институту за гинекологију и акушерство у Београду, звање примаријус др.мед. специјалиста акушерства и гинекологије стекао 1999.године.

Радни однос засновао је 1975. године као лекар опште праксе у Здравственом центру  Неготин, 1978. године именован за ВД Начелника опште службе, након специјализације гинекологије и акушерства, ради на гинекологији у Здравственом центру Неготин.

2001. године  именован је за начелника гинекологије и акушерства, 2007. године за управника Дома здравља. Данас  је директор болнице у Неготину.

Ожењен је, отац троје деце.

Налази се на овој функцији од 15. маја 2014. године.

Телефон: 019 / 543 - 024

 

Заменик председника скупштине општине Неготин


Поставите питање заменику председника Скупштине општине Неготин

Горан Богић


Рођен 13.12.1964. године у Поповици. Основну школу "Вера Радосављевић", завршио је у Неготину, као и Гимназију „Предраг Костић".

Завршио је Педагошку академију и стекао звање наставник разредне наставе.

Био је Председник Омладине Неготина од 1987-1988. године, Председник Друштвено политичког већа СО Неготин, Директор Омладинске задруге Неготин, Председник КУД "Аранђел Матић" Поповица, Шеф одборничке групе СПС-ЈС-ПУПС, Секретар Покрета горана Неготин, Потпредседник Републичког одбора Покрета горана Србије.

Ожењен је и отац је два сина.

Налази се на овој функцији од 15. маја 2014. године

Телефон: 019 / 543 - 024


Секретар скупштине општине Неготин

 

 Поставите питање секретару Скупштине општине Неготин

Драгослав Нинић, дипломирани правник

 

Драгослав Нинић рођен је 02. 09. 1976. године у  Кладову. Завршио је Гимназију „Предраг Костић“ у Неготину, дипломирао је на Правном факултету, Универзитета у Нишу, правосудни испит положио је 2010. године. Радни однос први пут је засновао 2007. године у Општинском суду у Неготину у својству приправника, 2011. засновао је радни однос у Предшколској установи „Невен“ у Кладову као секретар , 2014. године засновао радни однос у Општинској управи општине Неготин, тренутно распоређен на пословима  у Служби за скупштинске и нормативно правне послова Општинске управе Неготин.

Телефон: 019 / 542 - 024

Надлежност секретара скупштине општине неготин

 

Секретар Скупштине општине помаже председнику и заменику председника Скупштине општине у припремању и вођењу седница, обавља стручне послове у вези са сазивањем седница Скупштине општине, њених радних тела (сталних и повремених) и руководи административним пословима везаним за њихов рад и стара се о објављивању одлука и других аката Скупштине општине у „Службеном листу општине Неготин“, када је то прописано, као и у другим службеним гласилима.

Стара се о уредном и благовременом штампању „Службеног листа општине Неготин“, стара се о објављивању Одлука Уставног суда РС које се односе на Одлуке и друге акте Скупштине општине у „Службеном листу општине Неготин“, стара се о прибављању одговора на одборничка питања постављена на седници Скупштине општине и у том циљу остварује сарадњу са Општинском управом, одговоран је за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине, врши и друге послове одређене Законом, Статутом општине .

Секретара Скупштине општине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине општине јавним гласањем, већином гласова присутних одборника Скупштине.

Секретару Скупштине престаје функција конституисањем новоизабране Скупштине

.