Назад
Назив документа: OДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Преузми образац Образац бр.50
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам и грађевинарство
Канцеларија: Одељење за урбанизам и грађевинарство: приземље у згради Катастра у улици Станка Пауновића 2.
1.3 Област(делатности): Животна средина
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка:
1.6 Поступак води: Јасмина Благојевић Самостални стручни сарадник 019-547-580 jasmina.blagojevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.1.2 Закон о процени утицаја на животне средине
2.2 Општински: 2.2.1 Одлукама о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Образац бр.4.1
3.2 Образац бр.4.2
3.3 Копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућности усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу Странка
3.4 Извод из пројекта изведеног објекта Странка
3.5 Извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци Странка
3.6 Графички приказ микро и макро локације Странка
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 2.320,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 1000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: OДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Образац: Обазац 4.1

Образац: Обазац 4.2Назад