Назад
Назив документа: ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ- на међународном обрасцу Преузми образац ОУЦ~ЗС~202.2~ИМКВ~МО
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Општински услужни центар (међуспорат), Трг С.Мокрањца бр.1, шалтер бр.5, или било која Месна канцеларија
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Прибављање извода из матичне књиге венчаних намењеног за употребу у иностранству
1.6 Поступак води: Снежана Станковић Матичар 019-544-000, локал 133 или 157 snezana.stankovic@negotin.rs
Видосава Жетић Заменик матичара 019-544-000, локал 133 или 157 vidosava.zetic@negotin.rs
Биљана Бабовић Заменик матичара 019-544-000, локал 133 или 157 biljana.babovic@negotin.rs
Биљана Бошковић Заменик матичара 019-544-000, локал 133 или 157 biljana.boskovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о матичним књигама
2.1.2 Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
2.1.3 Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
2.1.4 Међународни уговор о правној помоћи у грађанским стварима - Конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика ( тзв. Бечка конвенција)
2.1.5 Међународни уговор о правној помоћи у грађанским стварима - Конвенција о издавању неких извода из матичних књига намењених иностранству ( тзв. Париска конвенција)
2.1.6 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 740,00 840-742221843-57 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Потребно је да подносилац захтева попуни образац захтева подацима лица за које се тражи извод из матичне књиге, да приложи потребе таксе и на шалтеру број 5 исти преда. Ако је лице рођено у неком од села на територији опшине Неготин, захтев се предаје надлежној месној канцеларији. Захтев се одмах узима у рад.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
1 дан одмах
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ- на међународном обрасцуНазад