Назад
Назив документа: ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ ВЕНЧАНИХ Преузми образац ОУЦ~ЗС~202.1~И-МКВ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија број 77, први спрат зграде СО Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Исправка грешке у матичној књизи венчаних за матична подручја на територији општине Неготин
1.6 Поступак води: Дејан Манић Стручни сарадник 019-544-000, локал 131 dejan.manic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о матичним књигама
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 АКТА КОЈА ПОДНОСИ СТРАНКА
3.2 Извод из Матичне књиге рођених матично подручје у коме је место рођења подносиоца захтева Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.3 Извод из Матичне књиге венчаних Матично подручје где је лице венчано Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.4 Потврда о пребивалишту у тренутку закључења брака Полицијска станица Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.5 Извод из Матичне књиге рођених за родитеље Матична подручја где су родитељи рођени Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.6 АКТА КОЈА ОРГАН ПРИБАВЉА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ:
3.7 Очитана биометријска лична карта Странка
3.8 По потреби и други докази у зависности од грешке чија се исправка тражи
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Уколико у матичној књизи венчаних постоји податак који је погрешан, странка подноси захтев за исправку грешке и доставља одговарајуће доказе који недвосмислено потврђују да грешка треба бити исправљена. Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове у законском року доноси решење о исправци грешке у МКВ.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ ВЕНЧАНИХНазад