Назад
Назив документа: НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Преузми образац ОУЦ~ЗС~200.2~МКР-НУ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Број 77
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Упис чињенице рођења у матичну књигу рођених надлежног матичног подручја
1.6 Поступак води: Дејан Манић Стручни сарадник 019-544-000, локал 131 dejan.manic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о матичним књигама
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 АКТА КОЈА ПОДНОСИ СТРАНКА:
3.2 Правоснажна Пресуда о утврђивању очинства Основни суд Странка Оверена фотокопија
3.3 АКТА КОЈА ОРГАН ПРИБАВЉА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ:
3.4 Уверење да није извршен упис у матичну књигу рођених Матично подручје у коме је место рођења подносиоца захтева Орган по службеној дужности или сама странка ако то жели Електронски или папирни документ
3.5 Извод из матичне књиге венчаних Матичар матичног подручје где је склопљен брак Орган по службеној дужности или сама странка ако то жели Електронски или папирни документ
3.6 Уверење о држављанству за родитеље Матичар матичног подручја где је лицима уписан податак о држављанству Орган по службеној дужности или сама странка ако то жели Електронски или папирни документ
3.7 Извод из матичне књиге рођених за родитеље Матичар матичног подручја где су родитељи детета рођени Орган по службеној дужности или сама странка ако то жели Електронски или папирни документ
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Ако протекне законски рок за упис новорођенчета у матичну књигу рођених, врши се накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених матичног подручја где се налази место/насеље/потез где се рођење десило.
5.2 О накнадном упису у МКР досноси се решење на бази приложених доказа из тачке 3 ове процедуре.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Oбразац: НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ
Назад