Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Понедељак, 08. Јануар 2018.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Број: 501-143/2017-IV/02

20.12.2017.године

Неготин

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство, на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09), о б ј а в љ у ј е        

 

                                                                   ОБАВЕШТЕЊЕ                                                            

                           О ИЗДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ

                                 УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 ДАТА ЈЕ САГЛАСНОСТ на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – радио базна станица мобилне телефоније “ZA11, ZAU11, ZAО11-NEGOTIN 2” на кп.бр. 6162/1 КО Неготин у ул. Аце Патлиџановића у Неготину., чији је носилац "Телеком Србија" а.д. Београд.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да пројекат изведе у свему у складу са мерама заштите животне средине утврђеним у Студији, и то:

  1. мерама заштите предвиђеним техничком документацијом;
  2. додатним мерама заштите животне средине предвиђеним у току редовног рада пројекта и у случају удеса.

Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију и дају се на увид код техничке контроле главног пројекта и код техничког пријема објекта.

Решење о давању сагласности на Студију је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

                САВЕТНИК,                                                                             РУКОВОДИЛАЦ,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.                                    Мирјана Дојчиновић, дипл.правник

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Понедељак, 08. Јануар 2018.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Број: 501-144/2017-IV/02

22.12.2017.године

Неготин

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство, на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09), о б ј а в љ у ј е        

                                                                   ОБАВЕШТЕЊЕ                                                            

                           О ИЗДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ

                                   УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ДАТА ЈЕ САГЛАСНОСТ на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња радио базне станице мобилне телефоније “REČKA (UMTS)”- ZAU70 на кп. бр. 4952 КО Речка у Речкој, израђену од стране “LABING” д.о.о. Београд, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића бр. 68, чији је носилац "Телеком Србија" а.д. Београд.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да пројекат изведе у свему у складу са мерама заштите животне средине утврђеним у Студији, и то:

  1. мерама заштите предвиђеним техничком документацијом;
  2. додатним мерама заштите животне средине предвиђеним у току редовног рада пројекта и у случају удеса.

Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију и дају се на увид код техничке контроле главног пројекта и код техничког пријема објекта.

Решење о давању сагласности на Студију је коначно у управном поступку. Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

                САВЕТНИК,                                                                            РУКОВОДИЛАЦ,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.                                   Мирјана Дојчиновић, дипл.правник

Детаљније

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Недеља, 07. Јануар 2018.
 

 Српска православна црква и цркве које признају јулијански календар данас прослављају Божић.

Детаљније

БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА

Субота, 06. Јануар 2018.
 

Свим верницима који празник Христовог рођења, прослављају по јулијанском календару, упућујем најсрдачније честитке. Најрадоснији празник, Божић, усмерава нас ка остваривању и поштовању добрих дела, неговању породичних вредности, племенитости, толеранције, међусобног разумевања и уважавања. Нека данашњи празник  унесе мир, слогу, топлину и радост у ваше домове на многаја љета.

Мир Божји, Христос се роди!    

 

Председник Привременог органа
Општине Неготин
Владимир Величковић

Детаљније

БАДЊИ ДАН У НЕГОТИНУ

Субота, 06. Јануар 2018.
 

Освећењем и паљењем бадњака и ломљењем чеснице у дворишту Цркве Свете Тројице почело је обележавање најрадоснијег хришћанског празника.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ОБВЕЗНИЦИМА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Петак, 05. Јануар 2018.
 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локлану пореску  администрацију на основу члана 2. Oдлуке o начину утврђивању накнаде за заштиту и унапређње животне средине за 2018. годину на територији општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“,број: 31/2017), упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обвезницима накнаде за заштиту и унапређење животне средине накнада за 2018.годину неће се утврђивати доношењем решења већ обвезници испуњавају своје обавезе у 2018.години у висини накнаде утврђене за 2017.годину.

Наканду за заштиту и унапређење животне средине обвезник плаћа тромесечно - у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.фебруара, 15.маја, 15.августа и 15.новембра 2018.године), на прописани уплатни рачун јавних прихода, а наведен у решењу о утврђивању наккнаде за 2017.годину.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине, утврђују се доношњем решења применом Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл.лист општине Неготин" бр.31/2010) лицима која 2018.године први пут стичу својство обвезника накнаде и лицима која су били обвезници накнаде 2017.године а код којих у току 2018.године настану промене у чињеницама које се односе на непокретности које користе или на обављање активности које утичу на животну средину, а које су битне за утврђивање накнаде.

Обавештење објавити на интернет страници општине Неготин www.negotin.rs, огласној табли општине Неготин, и огласним таблама месних заједница.

 

Број: 434-20/2017-I/08

Датум: 03.јануара 2018.године

Неготин

 

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалану пореску администрацију

Руководилац одељења

Валентина Ђуричић, дипл.ецц,с.р.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Петак, 05. Јануар 2018.
 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локлану пореску  администрацију на основу члана 5. Oдлуке o начину утврђивању пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Неготин(,,Службени лист општине Неготин“, број:26/2017), упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пореским обвезницима пореза на имовину који не воде пословне књиге који су то својство имали 2017.године обавеза за 2018.годину неће се утврђивати доношењем решења већ порески обвезници испуњавају своје пореске обавезе у 2018.години у висини пореске обавезе утврђене решењем за 2017.годину.

Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге  плаћа тромесечно - у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.фебруара, 15.маја, 15.августа и 15.новембра 2018.године), на прописани уплатни рачун јавних прихода, а наведен у решењу о утврђивању пореске обавезе за 2017.годину.

Порез на имовину утврђују се доношњем решења лицима која 2018.године стичу својство пореских обвезника који не воде пословне књиге.

Обавештење објавити на интернет страници општине Неготин www.negotin.rs, огласној табли општине Неготин, и огласним таблама месних заједница.

 

Број: 436-6/2018-I/04

Датум: 03.јануара 2018.године

Неготин

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалану пореску администрацију

Руководилац одељења

Валентина Ђуричић, дипл.ецц,с.р.

 

 

 

Детаљније

ОБИЛАЗАК ПРВИХ БЕБА РОЂЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

Среда, 03. Јануар 2018.
 

Владимир Величковић, председник Привременог органа општине Неготин посетио је данас Одељење гинекологије и акушерства Здравственог центра Неготин и уручио поклон честитке, у вредности од 47.575 динара,  у висини једне просечне месечне нето зараде, исплаћене у Републици Србији, за предходни месец и цвеће, Ђини Нејкић и Сањи Буљигић из Неготина и Дијани Јовановић из Јабуковца, које су се породиле првог дана Нове године.

Детаљније

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН

Среда, 03. Јануар 2018.
 

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (''Сл.гласник РС'', бр.16/2017), на основу Одлуке Владе РС о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању Привременог органа општине Неготин број 020-10490/2017 од 26.октобра 2017.године ( ''Службени гласник РС“, бр. 096/2017), као и Решења Владе РС о именовању председника и чланова Привременог органа општине Неготин број 119-10492/2017 од 26.октобра 2017.године (''Службени гласник РС“, бр. 096/2017), Привремени орган општине Неготин је дана 27.12.2017.године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

О детањима јавног огласа, условима за пријављивање и потребној документацији можете се информисати у одељку КОНКУРСИ нашег сајта.

Детаљније

ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ

Понедељак, 01. Јануар 2018.
 

Више стотина Неготинаца најлуђу ноћ провело је на централном градском тргу, уз пробрану домаћу забавну музику и звуке трубе. Никола Николић и Џони бенд из Ужица и Дувачки оркестар „Тимочки весељаци“ из Књажевца, били су задужени за добро расположење Неготинаца који су одлучили да Нову годину дочекају на отвореном. 

Детаљније

Видео вести

18.12.2012 - Дочек на градском тргу у Неготину

Погледајте

07.09.2011 - Добро дошли у Неготин

Погледајте

22.01.2010 - Музика Мокрањца путује светом

Погледајте

28.01.2010 - Реновирана зграда биоскопа „Крајина“

Погледајте

01.02.2010 - Трибина Еколошког друштва “Бадем”

Погледајте

03.02.2010 - Почело грејање у Хали спортова

Погледајте

09.03.2010 - Нови кошеви у Хали спортова

Погледајте

19.03.2010 - Одбојкашке лопте основцима

Погледајте

29.03.2010 - "Сусрети села" почели у Јабуковцу

Погледајте

31.05.2010 - КУД "Стеван Мокрањац"

Погледајте

29.07.2010 - Поломљене клупе у парку

Погледајте

14.09.2010 - Дани Европске баштине на Рајачким пимницама

Погледајте

22.11.2010 - Завршени радови у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Јабуковцу

Погледајте

15.08.2013. - Позив КИРС

Погледајте

15.09.2014. - Изјава председника Општине Неготин поводом поплава

Погледајте