Четвртак, 27. Октобар 2022.

ОГЛАС О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите: Обавештење, 27.10.2022. год.
Преузмите: Оглас, 27.10.2022. год.
Преузмите: Пријаву за физичко лице, 27.10.2022. год.
Преузмите: Пријаву за предузетника, 27.10.2022. год.
Преузмите: Пријаву за правно лице, 27.10.2022. год.
Преузмите: 0-4, вештачење за све лицитације, 27.10.2022.год.
Преузмите: 1,2,3,4,5, лицитација скица вештачења бр.1  кпбр 12832-4, 12832-5, 12832-6, 12832-7, 12832-18 у КО Неготин, 27.10.2022.год.
Преузмите: 1,2,3,4,5,6,7, лицитација информација о локацији и комунална опремљеност кпбр 12832-4, 12832-5, 12832-6, 12832-7,12832-18, 12986, 12987, 27.10.2022.год.
Преузмите: 1,2,3,4,5,6,7,лицитација комунална опремљеност  кпбр 12832-4, 12832-5, 12832-6, 12832-7, 12832-18, 12986, 12987, 27.10.2022.год.
Преузмите: 6,7,лицитација скица вештачења бр.6 за кпбр  12986, 12987 К.О. Неготин, 27.10.2022.год.
Преузмите: 8,9, лицитација инфорамација о локацији и комунална опремљеност за к.п.бр. 12783, 12786, 27.10.2022.год.
Преузмите: 8,9, лицитација скица вештачења бр.2 за к.п.бр. 12783, 12786, 27.10.2022.год.
Преузмите: 10. лицитација скица вештачења  бр.4. за к.п.бр. 12265 К.О. Неготин, 27.10.2022.год.
Преузмите: 10,11, лицитација информација о локацији и комунална опремљеност за к.п.бр. 12265 и 6136-88 К.О. Неготин, 27.10.2022.год.
Преузмите: 11, лицитација скица вештачења бр. 5 за к.п.бр. 6136-88 К.О. Неготин, 27.10.2022.год.
Преузмите: 12, лицитација инфорамација о локацији и комунална опремљеност к.п.бр. 8440-4 у К.О. Карбулово, 27.10.2022.год.
Преузмите: 12, лицитација скица вештачења бр. 7 к.п.бр. 8440-4 у К.О. Карбулово, 27.10.2022.год.


Република Србија
Општина Неготин
Скупштина општине
Комисија за спровођење поступка и утврђивање испуњености услова за доношење решења о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта
Број: 463-51/2022-I/01
Дана,25.10.2022. године
Н е г о т и н


Обавештење о почетку и истеку огласног рока, крајњем року за подношење пријава за јавно надметање и дану јавног надметања по огласу број: 463-51/2022-I/01 од 25.10.2022.године


Огласни рок од 30 дана тече од 27.октобра 2022. године до 25.новембра 2022.године.

Крајњи рок за подношења пријава за јавно надметање је 25.новембар 2022.године до 15.00. часова. Пријава се доставља на адресу: Општина Неготин, трг Стевана Мокрањца 1 , Неготин сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова у пријемној канцеларија Општинског услужног центра.

Дан јавног надметања је 29.новембар 2022.године и јавна надметања почињу у 10.00. часова у великој сали Скупшштине општине Неготин.

О променама рокова и месту одржавања јавних надметања Комисија ће обавештења истицати на интернет страници Општине Неготин wwwnegotin.rs

 

Председница комисије

Весна Лазаревић, дипл. правник,с.р.