Четвртак, 08. Аугуст 2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛУКУ ПРАХОВО

Преузмите: Елаборат за РЈУ ПДР за Луку Прахово
Преузмите: Извод з ПДР-а, планирана намена
Преузмите: Границе обухвата ПДР-а
Преузмите: Планирана намена
Преузмите: Елаборат за РЈУ ПДР за Луку Прахово, цео 

На основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019 ) и члана 37,члana.38, члana 39,члana 40.и члana 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

        РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине

 

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ  РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛУКУ  ПРАХОВО

 

 

     Рани јавни увид  у Елаборат за потребе раног јавног увида за  План детаљне регулације за луку Прахово оглашава се  у периоду од  08.08.2019.године до 22.08.2019. године.

     Излагање  Елабората на  рани јавни увид се обавља у холу зграде Општине Неготин, Трг стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин .

      Одељење за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени елаборат пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија .

      Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени елаборат у току трајања раног јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине,Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 22.08.2019.године.

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.