Среда, 04. Март 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ “КУСЈАК-ЂЕРДАП II “

Преузмите: Оглас
Преузмите: Елаборат за рани јавни увид
Преузмите: Извод из Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е80 -

- Дунав (Паневропски коридор VII) - реферална карта 2
Преузмите: Извод из Просторног плана општине Неготин - реферална карта 2
Преузмите: Катастарско-топографску подлогу са границом обухвата Плана детаљне регулације
Преузмите: Планирану намену површина
Преузмите: Планирану намену површина са анализом проходности меродавног возила 

 

 

На основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019 ) и члана 37,члana.38, члana 39,члana 40.и члana 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА

  ОПШТИНА НЕГОТИН

        Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине

 

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

ЕЛАБОРАТ ЗА  РАНИ  ЈАВНИ УВИД  ПЛАНA  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ “КУСЈАК-ЂЕРДАП II “

 

 

     Рани јавни увид  у Елаборат за рани  јавни  увид  Планa детаљне регулације за изградњу објеката на граничном прелазу “КУСЈАК-ЂЕРДАП II”  оглашава се  у периоду од  04.03.2020.године до 19.03.2020. године.

     Излагање  Елабората на  рани јавни увид се обавља у холу зграде Општине Неготин, Трг стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин .

      Одељење за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени елаборат пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија .

      Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени елаборат у току трајања раног јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине,Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 19.03.2020.године.

 

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.