Среда, 06. Јануар 2021.

НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИДПДР-А ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ

Преузмите: Оглас, 06.01.2020.год.
Преузмите: Текст, 06.01.2021.год.
Преузмите: Планирану намену површина, 06.01.2021.год.
Преузмите: Предлог плана парцелације, 06.01.2021.год.
Преузмите: План нивелације и регулације, 06.01.2021.год.
Преузмите: Саобраћајно решење, 06.01.2021.год.
Преузмите: План водовода и канализације, 06.01.2021.год.
Преузмите: План електроенергетске и ТТ Мреже, других надземних флуида, 06.01.2021.год.
Преузмите: Стратешку процену, 06.01.2021.год.

 

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 55.- 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа општине Неготин
       Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
оглашава
ЈАВНИ УВИД
У
  НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНA  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИДПДР-А ЗА КОМПЛЕКС ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ

            Јавни увид  у Нацрт измене и допуне планa  детаљне  регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ИДПДР-а за комплекс хемијске индустрије у Прахову, оглашава се у периоду од 06.01.2021.године до 04.02.2021. године.

            Нацрт измене и допуне планa  детаљне  регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ИДПДР-а за комплекс хемијске индустрије у Прахову, на јавни увид се обавља у  улазном холу  зграде Општине Неготин (приземље), Трг стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин .

            Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени Нацрт измене и допуне плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину  пружају  потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

            Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени Нацрт измене и допуне плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину у току трајања Јавног увида у писменом облику Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца 1, најкасније до 04.02.2021.године.

            Дана 26.01.2021.године у просторијама Општине Неготин у 12 часова организоваће се јавна презентација Нацрта измена и допуна плана детаљне  регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову   и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину ИДПДР-а за комплекс хемијске индустрије у Прахову.

            О термину Јавне седнице Комисије за планове општине Неготин јавност ће бити благовремено обавештена на сајту општине Неготин.

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.