Среда, 28. Октобар 2020.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ "КУСЈАК-ЂЕРДАП II"

Преузмите: Оглас, 28.10.2020.год.
Преузмите: Текст, 28.10.2020.год.
Преузмите: Планирану намену површина, 28.10.2020.год.
Преузмите: Саобраћајно решење, 28.10.2020.год.
Преузмите: План регулације, нивелације и парцелације, 28.10.2020.год.

 На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА
    ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа општине НеготиН
    Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ  “КУСЈАК – ЂЕРДАП II“

 

            Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу објекта на граничном прелазу  “Кусјак – Ђердап II“ оглашава се у периоду  од 28.10.2020.год. до 27.11.2020. године.

            Излагање  Нацрта Плана се обавља у простору у улазном холу зграде Општине Неготин (приземље), Трг Стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин.

            Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени Нацрт Плана пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

            Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени Нацрт Плана у току трајања Јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 27.11.2020.године.

 

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.