Понедељак, 22. Јул 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019.ГОДИНИ

Преузмите: Јавни позив
Преузмите: Образац 1 - Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања
Преузмите: Образац 1а - Буџет пројекта
Преузмите: Образац 2 - Наративни и финансијски извештај
Преузмите: Образац 3 - Образац изјаве о суфинансирању пројекта
Преузмите: Исправка јавног позива
Преузмите: Решење
Преузмите: Информацију
 

Република Србија

ОПШТИНА НЕГОТИН

Oпштинско веће општине Неготин

Број:401-280/2019-III/07     

Датум: 17. 07. 2019.године

Н е г о т и н

 

 

            На основу члана 17, 18. и 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр. 83/2014 ,58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) члана 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) члана 69. тачка 21. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.4/2019), Oпштинско веће Општине Неготин расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ   НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019.ГОДИНИ

 

 

Намена средстава за остваривање јавног интереса и њихов износ

 

                Предмет јавног позива представља пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, ради информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана општане Неготин у  2019. години.

        Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања општина Неготин обезбеђује из свог буџета средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години, у укупном износу од 6.650.000,00 динара.

      Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Неготин  за 2019. годину износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се одобрава по наведеном пројекту износи 4.500.000,00 динара.

           Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

            Опредељена средства распоређују се на следећи начин:

 

 1. Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 6.650.000,00 динара,

 

             Конкурс се расписујe за спровођење пројекта у 2019.години.

Учесници на конкурсу могу поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу од највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђених овим јавним позивом, за сваки конкурс појединачно.

 

Право учешћа на конкурсу

 

Право учешћа на конкурсу има:

 1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;    
 2. Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

Под медијем се, у смислу закона, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и  самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистар медија, у складу са законом.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

Пројекат, у смислу закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса. 

Издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки медиј.

           

Критеријуми за оцену пријава на конкурсу

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

1)      мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)       мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1.Значај пројекта са становишта:

-остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-остваривање намене конкурса;

-усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

2.Утицај  и изводљивост са становишта:

-усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

3.Капацитети са становишта:

-степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

4.Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

          

На основу критеријума из става 1. тачка 2. посебно се оцењују:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројекта су:

-          технолошка опремљеност и кадровска оспособљеност медија, подносиоца пројекта, за одржавање стандарда квалитета у стварању и емитовању програма-реализацији поднетог пројекта на територији општине Неготин

-          досадашње активности у јавном информисању на територији општине Неготин. 

 

Рокови у којима се спроводи конкурс

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно oд дана 22. 07. 2019. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројекта у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија) у штампаном облику и на ЦД –у, предајом Општинском услужном центру општине Неготин или поштом на адресу:

„Општина Неготин

Трг Стевана Мокрањца 1

19300 Неготин“

у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес у области јавног информисања у 2019. години“ са назнаком „Не отварај“.

Пријава се сматра благовременом ако је примљена у Општинском услужном центру општине Неготин  најкасније до дана 06. 08. 2019. године до 15.00 часова, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Проверу документације поднете на конкурс врши комисија коју образује начелник Општинске управе општине Неготин. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовања рокова. Отварање приспелих пријава ради утврђивања напред наведеног је јавно и биће одржано, дана 06. 08. 2019. године у 10.00 часова. На отварању понуда неће бити дозвољен увид у садржину образаца понуде, већ ће се само утврдити испуњеност услова за учешће у поступку, односно потпуност приспелих пријава. Учесник конкурса који је поднео пријаву са непотпуно или непрецизно попуњеном документацијом, истог дана ће бити обавештен путем електронске поште да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, неће бити узети у разматрање. О раду комисије сачињава се записник, који се доставља Комисији за оцену пројекта.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење за отклањање недостатака и његов пројекат се не разматра.

Контакт особа: Татјана Панић,  контакт телефони: 019/544-000 локал 116, e-mail адреса: таnjapanic018@yahoo.com

Документација коју прилаже подносилац пројекта

 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање медија у области јавног информисања“ (Oбразац 1- Попуњен предлог пројекта и Попуњен буџет пројекта ). Образац 1 се преузима на званичној интернет страници oпштина Неготин, на адреси :www.negotin.rs. Учесник Конкурса је обавезан да уз попуњени образац 1 достави и следећу документацију:

 1. потписану и оверену изјаву о суфинансирању пројекта,
 2. доказ о регистрацији правног лица или предузетника – фотокопију извода из АПР-а ,
 3. доказ о поседовању фреквенције за електронске медије,
 4. oверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица, односно  предузетнике који се баве производњом медијског садржаја),
 5. извод из Регистра медија, односно из Регистра јавних гласила ,

Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

 

Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији

 

Позивају се новинска и медијска удружења, као и медијски стручњаци, заинтересовани за рад у Комисији да доставе предлоге чланова за рад у Комисији.

Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинских и медијских удружења уколико такав предлог постоји.

Право на предлагање чланова имају новинска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

Пријаве за учешће у раду Комисије подносе се у Општинском услужном центру општине Неготин или поштом, на адресу

„Општина Неготин

Трг Стевана Мокрањца 1

19300 Неготин“

 

у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за рад у комисији за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес у области јавног информисања у 2019. години “ са назнаком „Не отварај“.

            Чланове стручне конкурсне комисије именује преседавајући Општинског већа  општине Неготин, из редова независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

           Комисија има три члана. Уколико на расписани конкурс пристигне више од 50 пројектних пријава комисија ће имати пет чланова.

            На основу приспелих предлога новинских и медијских удружења, за чланове комисије, преседавајући Општинског већа општине Неготин именује два  односно три члана Комисије.

            Решење о именовању Комисије објављује се на званичној интернет презентацији општине Неготин – www.negotin.rs 

            Комисија на првој седници бира председника комисије који кординира рад комисије и води седнице.

            Начелник Општинске управе општине Неготин одређује лице које ће обављати послове секретара комисије. Секретар комисије води записник о раду комисије и није члан комисије.

            Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

Одлука о расподели средстава

 

            У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Одлуку о расподели средстава  за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес у области јавног информисања у 2019. години, доноси председавајући Општинског већа  општине Неготин, на основу образложеног предлога од стране чланова Комисије.

            Рок за достављање предлога Комисије  председавајућем Општинског већа  општине Неготин је 15 дана од дана закључења конкурса.

            Уколико  председавајући Општинског већа  општине Неготин утврди да је Комисија дала предлог супротно одредбама Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и овог јавног позива или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писаним путем од Комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.

            У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 25. Правилника, Одлука о расподели средстава се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и против њега се не може покренути управни спор.

            Рок за доношење решења о расподели средстава је 30 дана од дана закључења конкурса.

            Решење о расподели средстава биће објављено на званичној интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

            Поред решења о додели средстава, објављује се и информација за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

           

Уговор о додели средстава

 

            Након доношења Решења о расподели средстава из области јавног информисања, Општина Неготин закључује Уговор о суфинансирању пројекта из области јавног информисања, којим се уређују права и обавезе уговорних страна.

            Служба за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа Општинске управе општине Неготин учесницима конкурса којима су одобрена средства доставља уговор на потписивање и оверу у најкраћем могућем року.

            Учесник конкурса коме су одобрена средства, без одлагања, враћа потписан и оверен уговор општини Неготин.

            Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

 

Обавезе извештавања о реализацији пројекта

 

У складу са одредбама уговора о суфинансирању пројекта, друга уговорна страна је обавезна да доставља наративни и финансијски извештај о утрошку средстава, на обрасцу за извештај који је саставни део конкурса, на месечном нивоу.

            Плаћање се врши на основу усвојеног наративног и финансијског извештаја, у складу са одредбама Уговора о суфинансирању пројекта.

            Уз наративни извештај достављају се емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, уговорна страна је дужна да достави извештај о емитованим прилозима/објављеним новинским чланцима/објављеним текстовима на сајту који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 

 1. редни број ЦД-а/исечка из новина
 2. назив прилога/текста
 3. тема прилога/текста
 4. учесници прилога
 5. емисија у којој је прилог емитован /рубрика у новинама у којој је текст објављен.

 

Кориснику средстава који не достави у року у прописаној форми наративни и финансијски извештај о реализацији појекта, упућује захтев за повраћај средстава.

Информација о корисницима средстава који нису доставили наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на веб страници општине Неготин.

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕДСЕДНИК,

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе