Уторак, 06. Октобар 2020.

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ОД САОБРАЋАЈНОГ ЧВОРА ДУШАНОВАЦ ДО ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ПРАХОВО И РАДУЈЕВАЦ

Преузмите: Оглас, 06.10.2020.год.
Преузмите: План детаљне регулације, 06.10.2020.год.
Преузмите: Орто-фото подлогу, 06.10.2020.год.
Преузмите: Прегледну карту, 06.10.2020.год. (.zip)

На основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 37.члaнa38. Члaнa 39.члaнa 40.и члaнa 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине

 

 

ОГЛАШАВА

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

ЕЛАБОРАТ ЗА  РАНИ  ЈАВНИ УВИД У ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ОД САОБРАЋАЈНОГ ЧВОРА ДУШАНОВАЦ ДО ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ПРАХОВО И РАДУЈЕВАЦ

 

            Рани јавни увид  у Елаборат за рани  јавни  увид израда Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута од саобраћајног чвора Душановац до границе катастарских општина Прахово и Радујевац оглашава се 06.10.2020.год. до 21.10.2020. године.

            Излагање  Елабората на  рани јавни увид се обавља у простору  у улазном холу  зграде Општине Неготин (приземље), Трг Стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин .

            Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени Елаборат пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

            Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени елаборат у току трајања раног јавног увида  у писменом облику  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 21.10.2020.године.

 

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.