Четвртак, 23. Јул 2015.

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИНПреузмите: Оглас о јавној лицитацији за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Преузмите: Образац пријаве са процедуром

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Неготин» број 6/2015), председник општине Неготин је дана 15.07.2015. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ НЕГОТИН

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 
 I

Предмет јавног надметања

 

1.  Расписује се оглас за јавну  лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Неготин  у следећим катастарским општинама :

Погледајте табеларни преглед парцела које се дају у закуп

 

На пољопривредном земљишту које је предмет јавног надметања које се даје у закуп на пeриод закупа од 20 и 40 година могу се вршити инвестициона улагања, уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, уколико није предмет реституције по Закону о враћању имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ број 46/2006) и Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број 72/2011). 

Лицитациони корак износи 1000 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Неготин, у канцеларији бр.73 или 66 сваког радног дана од 12 до 14 часова.

Контакт особа Мартин Поповић и Александра Матић , тел. 019 544 171.

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити

 

 1. за КО Александровац, КО Браћевац, КО Тамнич, КО Црномасница, КО Вељково, КО Рогљево, КО Смедовац, КО Ковилово, дана  12.08.2015. године од 15 часова;
 2.  за КО Чубра, КО Рајац , дана  13.08.2015.године од 15 часова; за КО Буковче, КО Кобишница, КО Србово, КО Мокрање, КО Речка, дана  14.08.2015. од 15 часова;
 3. за КО Видровац, КО Милошево, КО Мала Каменица, КО Михајловац, КО Душановац, КО Самариновац, КО Прахово, КО Радујевац, дана  17.08.2015.године од 15 часова;
 4. за КО Карбулово, КО Поповица, КО Сиколе I и II, КО Брестовац, КО Трњане дана  18.08.2015.године од 15 часова;
 5. за КО Неготин, КО Глоговица дана  19.08.2015. године од 15 часова; за КО Вратна, КО Слатина, КО Уровица, КО Плавна, КО Штубик, КО Јасеница, КО Малајница, КО Шаркамен, КО Јабуковац, КО Дупљане дана  20.08.2015.године од 15 часова;

   

Заинтересовани за обилазак катастарских парцела дужни су да се пријаве пре планираног дана обиласка од 8 до 15 часова Општинској управи, канцеларија број 66 или 73.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

Услови за пријављивање на јавно надметање

 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  следећом документацијом:

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

- за јавна надметања која су оглашена на период од 20 година елаборат за подизање воћњака, а на 40 година елаборат за подизање винограда, који садрже кратак опис инвестиције, врсту, сортимент, динамику радова и предмер и предрачун радова.

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

6.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Неготин број: 840-718804-26 по моделу 97 контролни број 76072.       

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

 

III

Документација за пријављивање на јавно надметање

           

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године
 • елаборат за подизање воћњака за јавна надметања оглашена на 20 година
 • елаборат за подизање винограда за јавна надметања оглашена на 40 година

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Неготин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

 

На предњој страни:

 •  Адреса: Општина Неготин, улица и број:  Трг Стевана Мокрањца бр1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

 

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

Рок за подношење пријаве

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 21.08.2015.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Неготин до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

Јавно надметање

 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Неготин, улица и број: Трг Стевана Мокрањца бр 1., и то:

 

 1. КО Неготин, КО Глоговица , дана  24.08.2015. године са почетком у  13  часова;
 2. КО Александровац, КО Браћевац, КО Тамнич, КО Црномасница, КО Вељково, КО Рогљево, КО Смедовац, КО Ковилово, дана  25.08.2015.годинеса почетком у  13  часова;
 3. КО Чубра, КО Рајац, дана  26.08.2015.годинеса почетком у  13 часова ;
 4. КО Буковче, КО Кобишница, КО Србово, КО Мокрање, КО Речка, дана  27.08.2015.годинеса почетком у  13  часова;
 5. КО Видровац, КО Милошево, КО Мала Каменица, КО Михајловац, КО Душановац, КО Самариновац, КО Прахово, КО Радујевац, дана 28.08.2015.годинеса почетком у  13 часова;
 6. КО Карбулово, КО Поповица, КО Сиколе I и II, КО Брестовац, КО Трњане, КО Вратна, КО Слатина, КО Уровица, КО Плавна, КО Штубик, КО Јасеница, КО Малајница, КО Шаркамен, КО Јабуковац, КО Дупљане, дана  31.08.2015.годинеса почетком у  13  часова.

 VI

Плаћање закупнине

 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

Средства обезбеђења плаћања

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Општинске управе Општине Неготин.

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у службеном листу јединице локалне самоуправе «Службени лист општине Неготин»,  на огласној табли Општинске управе Општине Неготин и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе.

 

Број: 320-266/2015-II/05                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 15.07.2015.године                                                                                                         Јован Миловановић

 

.