Назад
Назив документа: ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ Преузми образац ОУЦ~ЗС~320.2~ПЈН-ЗПЗ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за друштвене делатности, привреду и развој
Канцеларија: Канцеларија бр.73 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Пољопривреда и водопривреда
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Склапање Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини са Mинистарством пољопривреде, шумарства и водопривреде
1.6 Поступак води: Мартин Поповић Стручни сарадник за пољопривреду 019-544-000, локал 128 martin.popovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о пољопривредном земљишту
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Личне карте Полицијска станица Странка фотокопија личне карте или очитана лична карта са чипом Доказ се прилаже када је подносилац...
3.2 Доказ о уплати депозита Послован банка Странка За физичка лица: потврда о извршењу налога за уплату или налога за исплату који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је депозит плаћен. За правна лица: потврда о извршењу налога за уплату или налога за исплату или налога за пренос, који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је депозит плаћен. Детаљније у тачки 4.2
3.3 Доказ о уплати административних такси Странка Други примерак уплатнице или фотокопија Детаљније у тачки 4.1
3.4 Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава из текуће године Управа за трезор Странка Фоотокопија Потврда мора бити важећа
3.5 Извода из привредног регистра не старији од 6 месеци до дана објављивања огласа ( за правна лица ) Агенција за привредне регистре Странка Фотокопија Доказ се прилаже када је подносилац...
3.6 Пуномоћје оверено од надлежног органа за овлашћеног представника понуђача које може бити поднето Kомисији непосредно пре почетка лицитације Општинска управа или Основни суд Неготин Странка Фотокопија и оригинал на увид
3.7 За јавна надметања оглашена за период од 20 година Елебоарат за подизање воћњака који садржи кратак опис инвестиције, врсту, сортимент, динамику радова и предмер и предрачун радова Странка Оригинал или фотокопија Подноси се само ако се пријава односи...
3.8 За јавна надметања оглашена за период од 40 година Елебоарат за подизање вингорада који садржи кратак опис инвестиције, врсту, сортимент, динамику радова и предмер и предрачун радова Странка Оригинал или фотокопија Подноси се само ако се пријава односи...
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 300,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Депозит Буџет о. Неготин За сваки број јавног надметања висина депозита дата је у Јавном огласу 840 – 718804 – 26 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Потенцијални закупци пољопривредног земљишта дужни су да се добро упознају са садржином огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
5.2 Пријава се подноси на одговорајућем обрасцу сходно изабраној парцели и броју јавног надметања. Образац захтева, као и сам текст Јавног огласа може се преузети на сајту општине, а може се добити и у просторијама Општинског услужног центра.
5.3 Попуњен и потписан образац пријаве (а за правна лица и печатиран) са свим потребним доказима потребно је спаковати у добијену коверту и исту запечатити. На полеђини коверте стављају се подаци подносиоца пријаве и његова тачна адреса.
5.4 Запечаћена коверта се предаје на шалтеру број 1 Општинског услужног центра радним даном у времену од 7 до 15h.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: OПШТА ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Назад