Назад
Назив документа: ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ Преузми образац ОУЦ~ЗС~320.2~ПЈН-ЗПЗ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за друштвене делатности, привреду и развој
Канцеларија: Канцеларија бр.73 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Пољопривреда и водопривреда
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Склапање Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини са Mинистарством пољопривреде, шумарства и водопривреде
1.6 Поступак води: Мартин Поповић Стручни сарадник за пољопривреду 019-544-000, локал 128 martin.popovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о пољопривредном земљишту
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Списак потребних докумената/доказа саставни је део обрасца за подношење пријаве
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 310,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Депозит Буџет о. Неготин За сваки број јавног надметања висина депозита дата је у Јавном огласу 840 – 718804 – 26 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Потенцијални закупци пољопривредног земљишта дужни су да се добро упознају са садржином огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
5.2 Пријава се подноси на одговорајућем обрасцу сходно изабраној парцели и броју јавног надметања. Образац захтева, као и сам текст Јавног огласа може се преузети на сајту општине, а може се добити и у просторијама Општинског услужног центра.
5.3 Попуњен и потписан образац пријаве (а за правна лица и печатиран) са свим потребним доказима потребно је спаковати у добијену коверту и исту запечатити. На полеђини коверте стављају се подаци подносиоца пријаве и његова тачна адреса.
5.4 Запечаћена коверта се предаје на шалтеру број 1 Општинског услужног центра радним даном у времену од 7 до 15h.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Образац: OПШТА ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
 

Назад