Петак, 20. Децембар 2019.

Усвојена Одлука о буџету за 2020. годину

Данас је одржана 21. седница Скупштине општине Неготин, на којоj је усвојена Одлука о буџету за 2020. годину и друге значајне одлуке и решења важне за рад локалне самоуправе. Седници су присуствовали и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Мерлина Селенић, заменик председника Општине и чланови већа.

  

Одборници су већином гласова, након образложења Љиљане Лицуловић, руководиоца Одељења за буџет, финансије и ЛПА, усвојили Одлуку о буџету општине Неготин за 2020. годину са Кадровским планом за 2020. годину. Пројекција укупних прихода и примања као и укупних расхода и издатака предложена је до висине од  1.157.304.000 динара. Пројекција сопствених и других  прихода и расхода буџетских корисника износи 277.403.000 динара. Укупни расходи и издаци и приходи и примања по свим изворима финансирања износе 1.434.707.000 динара. У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2020. годину изворни приходи су планирани у обиму од 37,68 %, односно у апсолутном износу од   436.123.000 динара. Уступљени приходи у укупним приходима  учествују са 37,07 % или 429.060.000  динара. Трансферна средства за  2020. годину из буџета Републике Србије пројектована су на бази предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, јер су остали на истом нивоу као предходних година. Очекивани трансфер  за 2020. годину који је утврђен за општину Неготин  износи  250.069.595 динара. Средства у износу од 40.020.000  динара планирају се као примања од продаје нефинансијске имовине односно продаје основних средстава и природне имовине односно земљишта.

  

Одборници су усвојили Одлуку о боравишној такси која је усклађена са изменама и допунама Закона о туризму, Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне таксе и Закону о угоститељству. С обзиром да општина Неготин није категоризована ни у једну од прописане четири категорије туристичког места, примењује се износ боравишне таксе за четврту категорију. Усвојене су и одлуке о ангажовању ревизора за обављање  екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Неготин за 2019. годину  и  додељивању искључивог права ЈКП „Бадњево“ за обављање делатности пружања услуга у 2020. години. Одборници су данас разматрали и усвојили одлуке о давању сагласности на Споразум о заједничком управљању комуналним отпадом између градова Зајечар и Бор и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац и покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за изградњу регионалног центра за управљање отпадом и пружање услуга третмана и одлагање комуналног отпада. Већином гласова усвојена је Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Бадњево“ Неготин и Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач  Општина Неготин.

На данашњој седници усвојена су решења о давању сагласности на програм рада са финансијским планом за 2020. годину ЈКП „Бадњево“, Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин, Музеја Крајине, Туристичке организације, Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ и Центра за социјални рад.