Уторак, 18. Децембар 2018.

Усвојен буџет општине Неготин за 2019. годину

На једанаестој по реду седници Скупштине општине Неготин, усвојена је Одлука о буџету Општине Неготин са  Кадровским планом  за 2019. годину.

Одлуком о буџету, укупни приходи и примања у 2019. години планирани су на 1.625.935.000 динара, од чега су 1.258.926.000 динара планирана средства из сопствених прихода, док 367.009.000 динара чине средства из осталих извора. На исти износ планирани су и  укупни расходи и издаци у наредној години. 

„Направили смо одговорни и домаћински буџет који укључује инвестиције  које смо започели у овој години а које ће бити завршене наредне године, развојне пројекте за пољопривреду, односе се на комасацију четири катастарске општине, тј  два пројекта комасације и аграрни буџет. Имајући у виду да ћемо доста средстава идуће године уложити у инвестиционе радове, сагледавајући реална средства, следећа година биће  штедљива уз покривање сталних активности и редовних обавеза наших корисника, институција, школа. Одрадили смо најбоље у оквиру наших могућности. Нисмо желели да стварамо нереалне позиције.  Видећемо током године како се одвија прилив средстава па ћемо у случају ако се укаже потреба за неким пројектима и  инвестицијама, у сарадњи са Републиком Србијом и ресорним министарствима, прерасподелити средства. Ребаланса ће бити за инвестиције а  не за покривање нереалних трошкова.“ - истакао је Владимир Величковић, председник Општине Неготин.    

На данашњој седници донета је и Одлука о начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2019. годину, која предвиђа да се накнада за заштиту и унапређење животне средине за наредну годину задржава у истом износу као у 2018. години.

Већином гласова присутних одборника усвојена је и Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин. Ова Одлука садржи висину, обвезнице, олакшице, рокове и начин плаћања по тарифама локалних комуналних такса. Одлуком је предвиђено седам тарифа.

Донета је и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Неготин за 2018. годину.

На једанаестој седници Скупштине оштине Неготин усвојена је и Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Неготин као и Одлука о измени и допуни одлуке о образовању Комисије за планове.

Одборници су већином гласова донели и Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2019.годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са финансијским планом.

Скупштина општине Неготин донела је и Одлуку о покретању поступка јавно–приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције и одржавање осветљења на територији општине Неготин, као и Решење о именовању стручног тима за реализацију овог пројекта.

На данашњој седници донето је и Решење о измени решења о именовању и чланова школског одбора одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“.