Среда, 14. Аугуст 2019.

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и давање предлога за доделу средстава

Преузмите: Решење о образовању Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирањепројеката производње медијских садржаја и давање предлога за доделу средстава


Република Србија

ОПШТИНА НЕГОТИН

Број: 401-352/2019-II/07

14.08.2019. године

Неготин

  

          На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 19-23. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“,број: 126/2014 и 8/2017) и члана 69. Статута општине Неготин (Службени лист општине Неготин“ број 4), председавајући Општинског већа општине Неготин доноси

 

РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање

пројеката производње медијских садржаја и давање предлога за доделу средстава


Члан 1.

        ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и давање предлога за доделу средстава, по јавном позиву број: 401-280/2019-III/07 од дана 17.07.2019.године ( у даљем тексту: Комисија)

 Члан 2.

 

              Комисија се образује у следећем саставу:

              1  Душан Марић, новинар,члан

              2. Слободан Радичевић, предлог УНС-а, члан

              3. Томислав Ловрековић, предлог Друштва новинара Војводине, члан

Секретара Комисије именује начелник општинске управе Општине Неготин.

 

Члан 3.

 

              Задаци Комисије су:

-        да изабере председника Комисије, који је дужан да координира и води рад седнице,

-        да сваки члан независно изврши оцењивање приспелих пројеката за сваки пројекат и по сваком од критеријума,

-        да по завршетку оцењивања, а најкасније до 07.09.2019. године, председседавајућем Општинског већа поднесе извештај о раду са предлогом за доделу средстава. 

                

Члан 4.

 

Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у износу од 10.000 динара и 

накнаду за путне трошкове која се одређује по броју пређених километра помножених са 25% од цене литра горива.

 

Члан 5.

 

 Административно – техничке послове за потребе рада Комисије обављаће стручна служба Општинске управе општине Неготин.

 

Члан 6.

 

               Решење доставити: члановима Комисије, Одељењу за буџет, финансије и ЛПА ОУ Неготин и архиви Општине Неготин и исто објавити на званичној интернет презентацији Општине Неготин.

 

 

  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.