Петак, 11. Март 2022.

ОДРЖАНА ШЕСТА СЕДНИЦА СО НЕГОТИН

На данас одржаној Шестој седници Скупштине општине Неготин којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, одборници су усвојили шест одлука и решења. Седници су, поред 41 одборника, присуствовали Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Богдан Гугић, заменик председника и чланови Општинског већа.


Одборници су усвојили Одлуку о изради Друге измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову. Процес даљег развоја хемијског комплекса у Прахову захтева покретање поступка Друге измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову, у циљу рационализације искоришћености простора и оптимизације просторне диспозиције већ предвиђених намена земљишта у оквиру предвиђених целина и зона. Данас су усвојене Одлука о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ и Одлука којом се овлашћује Општинско веће за доношење Годишњег плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин. Одборници СО Неготин данас су усвојили и Одлуку о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији општине Неготин. Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности зоохигијене на територији Општине Неготин, права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем. Послове хватања, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених паса и мачака и осталих домаћих животиња, послове контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина и из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, односно до објекта за прераду или уништавање споредних производа животињског порекла и друге послове комуналне делатности зоохигијене, на територији Општине Неготин обавља Јавно предузеће за комуналне делатности "Бадњево" Неготин, у складу са законским нормама и прописима. За обављање ових послова ЈКП Бадњево образоваће посебну организациону јединицу – Службу зоохигијене.


На данашњој седници одборници су усвојили и решења о приступању прибављања грађевинског земљишта на К.П. 40371/1  у К.О. Буковче на предлог Месне заједнице Буковче ради изградње дечијег игралишта и давању сагласности на Програм измена програма пословања ЈП за изградњу и експолоатацију Регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2022.годину.