Четвртак, 21. Мај 2020.

Одржана двадесетчетврта седница Скупштине општине Неготин

Данас је одржана 24. по реду седница Скупштине општине Неготин, која је првобитно била заказана за 19. март, али је одложена због увођења ванредног стања на територији Републике Србије. Због поштовања мера заштите од корона вируса, након укудања ванредног стања, седница је одржана у сали Дома културе, а сви присутни имали су обавезу ношења заштитних маски и рукавица. Седници су поред 31 одборника присуствовали и председник општине Неготин, Владимир Величковић, заменик председника, Богдан Гугић и чланови Општинског већа.


На почетку седнице мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, позвао је присутне у сали да минутом ћутања одају пошту грађанима општине Неготин и Републике Србије, који су преминули од последица вируса COVID – 19. Након тога прешло се на разматрање дневног реда данашње седнице.   


Одборници Скупштине општине Неготин најпре су већином гласова, без дискусије донели Одлуку о отпису потраживања општине Неготин по основу уступљених јавних прихода према друштву за одржавање зграда Д.О.О. Београд, а након тога и  Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода ДВ 110 кВ ПРП Ђердап 2- ВЕ Никине воде. Циљеви израде Плана су повећање коришћења обновљивих извора енергије, уз смањење негативних утицаја на животну средину, а посебан циљ се огледа кроз утврђивање јавног интереса и стварања услова за прибављање земљишта за потребну електроенергетску инфраструктуру, објекте и стубове.
На двадесетчетвртој седници Скупштине општине Неготин, након излагања директора установа, донете су и одлуке о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајима за 2019. годину Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Музеја Крајине, Историјског архива, Центра за социјални рад, Туристичке организације општине Неготин, Дома културе „Стеван Мокрањац“,  као и Решење о давању сагласности на програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2020. годину.


Већином гласова присутних одборника донето је Решење о разрешењу Данета Суруџића са места директора Центра за социјални рад Неготин, а за вршиоца дужности директора ове установе именована је Јелена Везурић, мастер социјални радник.
На данашњој седници донета су и решења о расписивању првог јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин, о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин јавним надметањем и то: к.п. бр.4848, К.О Рајац, к.п. бр. 1091/6 и 685, К.О. Кобишница, и о образовању комисије за спровођења поступка јавног надметања за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин, као и Решење о измени и допуни решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин.


Донето је и Решење о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини својини, Општине Неготин и Републике Србије, у сврху изградње Ватрогасног дома, чиме би се омогућили услови за ефикасније реаговање ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама на територији општине Неготин.
Одборници су донели и Одлуку о потврђивању одлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову, коју је у време ванредног стања донео председник Општине Неготин. У складу са својим овлашћењима, председник општине доноси акта из надлежности скупштине у време ванредног стања, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштине чим она буде у могућности да се састане. Циљ израде Измена и допуна Плана је стварање урбанистичких, архитектонских, техничких, инфраструктурних и саобраћајних предуслова за ширење хемијског комплекса „Еликсир Прахово“ ради прилагођавања новим технолошким решењима, као и за изградњу компатибилних погона и индустријских паркова а све ради обезбеђења услова за дугорочан развој предметног подручја као и унапређење енергетске ефикасности садашњих и будућих објеката и погона. Имајући у виду локацију, постојећу намену простора, карактеристике и планиране садржаје, предметним планом успоставља се оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређеним прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, у складу са чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.


Већином гласова одборника донете су и одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Неготин непосредном погодбом разменом у К.О.Ковилово,  као и Одлуку о усвајању годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Неготин  за  2020.годину.
Скупштина општине Неготин донела је и Одлуку о ослобађању родитеља, односно других законских заступника деце, плаћања услуга Предшколске установе „Пчелица“ за период од 16. марта до 10. маја 2020. године односно током трајања ванредног стања. Родитељи, односно други законски заступници деце, која неће користити услуге ПУ „Пчелица“ од 11. маја плаћаће 50% од цене коју иначе плаћају, све до почетка коришћења услуга ове установе.