Петак, 24. Јул 2020.

ОДРЖАНА 26. СЕДНИЦА СО НЕГОТИН

26. седница СО Неготин којом је председавао мр Милан Уруковић, председник локалног парламента због тренутне епидемиолошке ситуације одржана је данас у сали Дома културе „Стеван Мокрањац“. Седници су, поред 37 одборника, присуствовали и Богдан Гугић, заменик председника Општине Неготин и чланови Општинског већа.
Одборници су, након образложења Љиљане Лицуловић, руководиоца Одељења за буџет, финансије и ЛПА, усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2019. Годину. Укупни приходи и примања буџета општине Неготин у 2019. години остварени су у износу од 1.087.932.000 динара, укупни расходи и издаци 1.041.491.000, укупно утрошени вишак прихода из ранијих година 20.826.000 динара и вишак прихода буџета 67.267.000 динара. Усвојена је и Одлука о стављању ван снаге Одлуке о заштити споменика природе „Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени из 2009. године, на основу обавештења Министарства заштите животне средине. Разлог за стављање ове одлуке ван снаге је тај што је Скупштина општине Неготин на својој седници одржаној 18.04.2009.године донела Одлуку којом се „Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени“ сврстава у II категорију заштићеног подручја, а у складу са Законом о заштити животне средине, подручје I и II категорије проглашава Влада Републике Србије.
  
На дневном реду данашње седнице локалног парламента била је и Одлука о месним заједницама на територији општине Неготин којом се уређују многа питања у вези задовољења потреба и интереса локалног становништва, како у селима тако и у насељеном месту Неготин, начин и поступак образовања и укидања месних заједница, избор савета месних заједница, послове које врше, као и многа друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница на територији општине Неготин као и Одлука о давању сагласности на коначни нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Неготин која укључује примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у оперативним трошковима јавног осветљења за систем јавног осветљења Општине Неготин. Циљеви пројекта су уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији СО2 и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења као јавног објекта.
Одборници СО Неготин усвојили су одлуке о измени одлуке о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин и доношењу Плана детаљне регулације за простор код Железничке станице у Неготину чиме се стварају услови за озакоњење објекта и решавање имовинско-правних односа на том простору и Решење о расписивању првог јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин.
  
На крају седнице, са функције секретара СО Неготин, на основу оставке коју је поднео из личних разлога, промене радног места разрешен је Драгослав Нинић, дипломирани правник који је ову функцију обављао у два сазива од 25. маја 2015 године.