Четвртак, 30. Мај 2019.

Одржана 17. седница СО Неготин


На данашњој седници неготинског парламента којом је председавао мр Милан Уруковић одборници су усвојили више важних одлука и решења. Седници су поред 36 одборника присуствовали и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Мерлина Селенић, заменик председника и чланови Општинског већа.


Одборници СО Неготин једногласно су усвојили Одлуку о завршном рачуну општине Неготин за 2018.годину. Овом одлуком утврђени су укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Општине Неготин  у 2018. години и то укупни приходи и примања 1.054.890.000 динара, укупно утрошен вишак прихода из ранијих година 101.969.000 динара, укупни расходи и издаци  из прихода, примања и неутрошених средстава 1.135.786.000 динара и  вишак прихода буџета 21.073.000 динара. Остварени вишак прихода и примања– суфицит (консолидован),  у износу од 21.073.000 динара, преноси се у наредну годину.  Одлуком о буџету општине Неготин за 2018. годину приходи и примања буџета општине Неготин планирана су у износу од 1.378.058.000 динара, из осталих извора финансирања планирана су средства у износу од 523.968.000 динара, што укупно износи 1.902.026.000 динаа. Укупни приходи планирани у износу од 1.378.058.000, остварени су у износу од 956.302.000 динара. 


На данашњој седници усвојене су  и одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије, реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења територије општине Неготин,о некатегорисаним путевима и располагању путним земљиштем након изградње или реконструкције и о висини накнаде за коришћење јавних путева општине Неготин.


Усвојене су  и одлуке о измени Одлуке о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног простора и о оглашавању на отвореним површинама. Одборници су данас донели решења о приступању прибављања  грађевинског земљишта у државној својини у јавну својину општине Неготина као и о приступању отуђењу станова из својине оштине Неготин непосредном погодбом као и Одлуку о приступању изради Стратегије руралног развоја општине Неготин за период 2019-2024. године.