Четвртак, 12. Март 2020.

Одлука о одобравању годишњих програма и расподели средстава намењених за финансирање програма у области спорта у 2020. години из буџета општине Неготин

Преузмите: Одлуку
Преузмите: Информацију

На основу члана 138. Закона о спорту („ Сл.гласник РС“, број 10/16), члана16. Правилника о финансирању пројеката којима се остварује јавни интереса у области спорта на територији општине Неготин („Сл. лист општине Неготин", бр. 4/16 и 4/18) и члана 3. и 25. Пословника о раду Општинског већа општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин , на седници одржаној 10.3.2020. године, донело је

ОДЛУКУ

о одобравању годишњих програма  и расподели средстава намењених за финансирање програма у области спорта у 2020. години из буџета општине Неготин

 

I

Средства у износу од 34.000.000,00 из буџета општине Неготин распоређују се за реализацију следећих програма из области спорта:      

Р.БР.

ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Назив пројекта

Предлог

средстава

01.

Спортскисавез општине Неготин

-Предшколски и школски спорт

-Спортско рекреативне манифестације

-реализација програмских активности

Годишњи програм којим се остварују потребе спорта на територији општине Неготин

6.720.000,00

   800.000,00

   620.000,00

5.300.000,00

02.

Оштински фудбалски савез

- рад савеза

- 6 клуба општинске лиге

Фудбал без граница

1.100.000,00

   200.000,00

   900.000,00

03.

ФК “ Хајдук Вељко “ Неготин

Фудбал без граница

5.100.000,00

04.

ФК “ Дунав “ Прахово

Редовни програм ФК „Дунав“

4.800.000,00

05.

ФК “ Слога “ Кобишница

Редовни годишњи програм ФК „ Слога“

   500.000,00

06.

ФК “ Браник “ Штубик

Редовни годишњи програм ФК „ Браник“

   500.000,00

07.

ФК “БСК 1934“

Редовни годишњи програм ФК „БСК1934“

   500.000,00

08.

ФК „Уровица“

Редовни годишњи програм ФК  „УРОВИЦА“

   500.000,00

09.

ФК „ Полет“ Јабуковац

Редовни годишњи програм ФК „ Полет“

   500.000,00

10.

Спортско друштво инвалида Неготин

Унапређење положаја особа са инвалидитетом

   210.000,00

11.

Планинарско друштво “ Дели Јован “ Неготин

Буди планинар-живи здраво

   250.000,00

12.

ОО спортских риболоваца “Тимок” Неготин

Дружимо се Дунавом

    400.000,00

13.

МРК “Хајдук Вељко”

Годишњи програм МРК „ХАЈДУК ВЕЉКО“ за 2020. годину

5.350.000,00

 

14.

КК “Хајдук Вељко “

Учешће у систему такмичења Кошаркашког савеза Србије у 2020. години

2.350.000,00

 

15.

АСК “ Хајдук Вељко “ Неготин

Аутомобилизам без граница

   270.000,00

16.

СТК “Хајдук Вељко”

Спортска такмичења у стоном тенису у домаћим и европским такмичењима

    600.000,00

17.

ОК “Хајдук Вељко”

 Играј одбојку, буди срећан

 2.400.000,00

18.

ШК “Хемичар”

Програм рада ШК „ Хемичар“

    300.000,00

19.

ОФК “Бобан”

Учешће у систему такмичења ФСС

    200.000,00

20.

Клуб за борилачке вештине “ Хајдук Вељко “ Неготин

Редовни годишњи програм КБВ

    200.000,00

21.

Гимнастички клуб “ Хајдук Вељко “

Од креативне игре до шампионата

    400.000,00

22.

ЖРУ “ Хајдук Вељко “ Неготин

Учешће у систему такмичења Рукометног савеза Србије у 2020. години

    850.000,00

  

 

Укупна средства

 

34.000.000,00

 

II

Ова Одлука  је основ за закључење уговора са спортским организацијама и другим правним лицима у области спорта која су добила средства из буџета општине Неготин за реализацију програма у области спорта,

Образложење

Општинском већу општине Неготин ,Комисијa за оцену програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Неготин, је доставила свој предлог за одобравање прoграма и предлог прерасподеле средстава намењених за финансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта.

Општинско веће општине Неготин је увидом у предлог Комисије и документације носиоца програма утврдило да су  сви  носиоци програма: 1. уписани у одговарајући регистар у складу са законом, 2. имају седиште на територији општине Неготин, 3. директно одговорни за припрему и извођење програма, 4. са успехом и у складу са законом реализовали претходни програм, 5. испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности, 6. искључиво или претежно послује на недобитној основи, 7. претходно обављају делатност најмање годину дана.

У моменту увида у документацију ниједан носилац програма 1.није у поступку ликвидације, стечаја и привременом забраном обављања делатности, 2. нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, 3. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Увидом у годишње програме носиоца  утврђено је да су укупна 22 носиоца програма поднеле своје апликације на Јавни позив и да укупно тражена средства износе 36.965.708,00, док је Одлуком о буџету општине Неготин за 2020. годину („ Сл. лист општине Неготин “, бр. 18/2019) за спорт опредељено 34.000.000,оо динара.

Из свега напред наведеног Општинском већу општине Неготин је одлучило као у диспозитиву Одлуке.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

 

Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор

пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања одлуке.

 

 

 

Број: 401-225/2020-III/07

10. 3. 2020. године

У Неготину

 

 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,

 

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.