Уторак, 06. Јун 2017.

OБАВЕШТЕЊЕ - ТОМБАК ДОО БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Број: 501-46/2017-IV/02

06.06.2017.године

Неготин


ОБАВЕШТЕЊЕ


Оператер постројења "ТОМБАК" д.о.о. Београд – Савски Венац, ул. Милоша Поцерца бр. 31, регистрован 28.08.2014. године у Агенцији за привредне регистре (Mатични број: 21039632, ПИБ: 108640435), шифра делатности 4690 – Неспецијализована трговина на велико, поднео је захтев за складиштење и третман неопасног отпада на кп. бр. 253/37 и 253/38 КО Прахово, потес Гламија бб у Прахову (коплекс је у претходном периоду коришћен у исте намене од стране д.о.о. “YUCRON” из Ниша који је поседовао дозволу).

Пројектом је предвиђено преузимање и пријем секундарних сировина од организација које се баве прометом и примарном рециклажом отпада, затим третман (декомпозиција, сечење, ручни одабир и разврставање), складиштење док се не сакупи довољна количина за отпрему средтвима спољног транспорта оператера који имају дозволу за транспорт неопасног отпада у складу са законом. Планирана годишња количина неопасног отпада је 11.700 t (45t/дан).

Увид у садржину захтева може се извршити у Одељењу за урбанизам и грађевинарство, у просторијама Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, Станка Пауновића 1а, канцеларија број 11, радним даном од 11 до 14 часова.

У року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења.

Обавештење се објављује на основу члана 69. став 1. и 2. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС” број: 36/09, 88/10 и 14/16).

                 

 

                  ОБРАДИО,                                                                                ШЕФ ОДЕЉЕЊА,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.                                             Мирјана Дојчиновић, дипл.правник