Четвртак, 30. Март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ - "ТОМБАК" д.о.о. БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Број: 501-45/2017-IV/02

30.03.2017.године

Неготин

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство, на основу члана 10. став 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број: 135/04 и 36/09), објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта "ТОМБАК" д.о.о. Београд, поднело је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта – постројење за управљање неопасним отпадом, на кп. бр. 253/37 и 253/38 КО Прахово, потес Гламија бб у Прахову (коплекс је у претходном периоду коришћен у исте намене од стране д.о.о. “YUCRON” из Ниша који је поседовао дозволу).

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам и грађевинарство, у просторијама Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, Станка Пауновића 1а, канцеларија број 11, радним даном од 11 до 14 часова.

Рок за достављање мишљења о поднетом захтеву је 8 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 

                  ОБРАДИО,                                                                                 ШЕФ ОДЕЉЕЊА,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.                                            Мирјана Дојчиновић, дипл. правник