Петак, 07. Април 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Број: 501-43/2017-IV/02

07.04.2017.године

Неготин

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство, на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС” број: 135/04 и 36/09), објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештава се јавност да је донето Решење да је потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат- радио базна станица мобилне телефоније “ZA02, ZAU02, ZAL02 - NEGOTIN”- на крову хотела “Инекс Крајина”, Трг Ђорђа Станојевића бр. 1 КО Неготин у Неготину, носиоца пројекта  Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд. 

Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје непосредно или шаље поштом овом органу, са доказом о уплати републичке административне таксе у износу од 440,00 динара на основу тарифног броја 6. Закона о републичким административним таксама (“Службени гласник РС” број: 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др. Закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин. изн., 55/12-усклађени дин.изн., 93/12, 47/13-усклађени дин.изн,65/13-др.закон, 57/14-усклађени дин.изн. и 45/15-усклађени дин.изн.), на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 76-072 у корист Буџета Р. Србије.  

                 

 

                  ОБРАДИО,                                                                                 ШЕФ ОДЕЉЕЊА,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.                                             Мирјана Дојчиновић, дипл.правник