Четвртак, 12. Октобар 2017.

Обавештење о размени семенске за меркантилну пшеницу

У циљу помоћи примарној пољопривредној производњи , Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве,  донела Закључак 05 бр: 339-8521/2017 од 7. септембра 2017. године,   којим је дала сагласност да се за потребе јесење сетве, изврши натурална размена сертификоване семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2017 и 2018 године.

  Размена ће се вршити,  са  

       -  физичким лицима – носиоцома активног породичног пољопривредног  газдинстава

       -   овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве.

 -     земљорадничким задругама које су регистроване  у Агенцији за привредне

регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

  -     осталим правним лицима која су регистрована  у Агенцији за привредне

регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.              

Паритетни однос код размене семенске за меркантилну пшеницу рода 2017.

и 2018. године  је следећи:

-        1 kg семенске пшенице  за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2017. године.

-        1 kg семенске пшенице  за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2018. године.

        Размена семенске за меркантилну пшеницу одобраваће се физичким лицима, земљорадничким задругама, овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве и осталим правним лицима који немају финансијска дуговања и нису у спору по било ком основу са Републичком дирекцијом за робне резерве.

           Средства обезбеђења испоруке меркантилне пшенице рода 2018. године су:

             - за физичка лица – носиоце активног породичног пољопривредног

газдинстава  – једна бланко потписана соло меница.

              - за овлашћене складиштаре Републичке дирекције за робне резерве –  3 (три) бланко сопствене менице.

             -   за земљорадничке задруге - доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекције за робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника, у висини вредности уговора.

             -   за остала правна  лица - доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекције за робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника

 

            Количина семенске пшенице која се одобрава у размену једном физичком лицу – носиоцу активног пољопривредног газдинства, овлашћеном складиштару Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима одређиваће се на основу количина наведених у поднетим захтевима и расположивих количина семенске пшенице.

            Захтеви се достављају  у писаној форми препорученом поштом на адресу Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, 11000 Београд или у писарници Дирекције на истој адреси као и на мејл   

zoran.micic@rdrr.gov.rs и snezana.radinovic@rdrr.gov.rs).

            У захтевима обавезно треба навести  количину и сортимент семенске пшенице, а за физичка лица: име и презиме носиоца активног породичног пољопривредног газдинства, адресу, регистарски број газдинства и контакт телефон.    

              Сорте пшенице које се нуде у размену, а налазе у дорадном центру „ Best Seed Producer“  у Србобрану су:

 

  • Сомонида
  • НС 40 С
  • Победа
  • Звездана
  • Ренесанса
  • Илина

 

Све додатне информације можете добити на телефоне у Београду: 011/3239-052, 3239-425, 3239-059, 3239-058 и у Новом Саду 021/526-890.