Уторак, 11. Септембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Преузмите: Обавештење

Република Србија

Општинска управа општине Неготин

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове

број: 344-143/2018-IV/01

10.септембар 2018.године

Неготин


На основу члана 6. став 2. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама на подручју општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин”, број 29/2012), члана 66. став 1 тачка 3) Закона о путевима (,,Службени гласник РС“, број: 41/2018), на захтев Јавног предузећа за комуналне делатности ,,Бадњево“ Неготин као управљача пута, и извођача радова STRABAG doo у предмету обуставе саобраћаја због реконструкције јавног пута, на основу овлашћења начелника општинске управе општине Неготин, број: 031-38/2018-IV/09 од 14.јуна 2018.године, руководилац одељења, Предраг Станић, дипл. правник,  доноси

 РЕШЕЊЕ

Привремено се обуставља се саобраћај због извођења радове на реконструкцији улица: Саве Драгојевића, Момчила Ранковића, делу улице ЈНА од улице Саве Драгојевића до улице Стојанке Радосављевић и Стефаније Михајловић, и паркингу у улици ЈНА у периоду од 05.септембра до 15. новембра 2018.године.

Саобраћај се неће одвијати у зони радова и није потребно преусмеравање саобраћаја нити  израда саобраћајног пројекта техничког регулисања саобраћаја.

Образложење

Општина Неготин као инвеститор радова и STRABAG doo огранак ПЗП Зајечар закључили су уговор за јавну набавку радова на реконструкцији улице Саве Драгојевића са паркингом и део улице Момчила Ранковића у Неготину заведен код Општине Неготин под бр.4042-8/2018-II/04 од 26.07.2018.г.

Обзиром да се саобраћај неће одвијати у зони радова није потребно преусмеравање саобраћаја нити израда саобраћајног пројекта техничког регулисања саобраћаја, одлучено је као у диспозитиву на основу члана 66. став 1. тачка 3) Закона о путевима који уређује да се саобраћај може привремено обуставити због извођења радова на реконструкцији јавног пута.

 Решење доставити: саобраћајној инспекцији, Јавном предузећу за комуналне делатности ,,Бадњево“ Неготин,  STRABAG doo огранак ПЗП Зајечар и архиви.

 

 Руководилац одељења

Предраг Станић, дипл. правник