Четвртак, 06. Септембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Одељење за урбанизам, грађевинарство и

заштиту животне средине

Број: 501-88/2018-IV/02

21.09.2018.године

Н е г о т и н

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 10. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС” број: 135/04 и 36/09), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је донето Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат - изградња црпне станице Србово 2 на мелирационом каналу са потисним цевоводом на кп. бр. 2940/1, 6767 и 6770 КО Србово у Србову.

Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине Републике Србије, у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје непосредно или шаље поштом овом органу,са доказом о уплати републичке административне таксе у износу од 470,00 динара на основу тарифног броја 6 Закона о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”, број: 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др. Закон, 5/09, 54/09, 50/11,70/11-усклађени дин. изн., 55/12-усклађени дин.изн., 93/12, 47/13-усклађени дин.изн,65/13-др.закон, 57/14-усклађени дин. изн., 45/15-усклађени дин.изн, 83/15, 112/15, 50/16-усклађени дин. изн., 61/17-усклађени дин. изн. 113/17, 3/18-исправка и 50/18-усклађени дин. изн.), на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 76-072 у корист Буџета Р. Србије. 

 

                   САВЕТНИК,                                                                                                                                            РУКОВОДИЛАЦ,

Јасмина Благојевић, дипл.инж.зжс.                                                                                                      Мирјана Дојчиновић, дипл. правник