Уторак, 02. Април 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ О ПРЕДЛАГАЊУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 12. МАЈА – ЗА 2018. ГОДИНУ

Преузмите : Јавни позив, 02.04.2019.г.

 

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Комисија за избор и именовања, награде и признања
Број: 170 - 1/2019-I/07
02.04.2019. године
Н е г о т и н

 

            На основу члана 9, 11. и 12. а у вези члана 2. и 3. Одлуке о додели награда и јавних признања („Сл.лист општине Неготин“, бр. 10/2007,  6/2013 и 15/2013) Комисија за избор и именовања, награде и признања Скупштина општине Неготин, о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

О предлагању кандидата за доделу награда и јавних признања
поводом Дана општине Неготин 12. маја – за 2018. годину

 

I

            Сва физичка и правна лица са територије општине Неготин могу поднети образложени предлог за доделу награда и јавних признања, правним и физичким лицима и другим организацијама, за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима, за 2018. годину.

II

            Награде и јавна признања су:

-        „Мајска награда општине Неготин“

-        Повеља

-        Звање почасног грађанина

„Мајска награда општине Неготин“ додељује се правним и физичким лицима и другим организацијама за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима , остварене у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2018. године.

            Повеља се додељује ученицима и студентима са територије општине Неготин, за постигнуте резултате на такмичењима у земљи и иностранству, у 2018.години.

            Звање почасног грађанина Неготина додељује се појединцу, држављанину  Републике Србије или странцу, за достигнућа и дела која представљају изузетан допринос развоју општине Неготин, изградњи хуманих односа међу људима и развоју сарадње у области привреде и културе са општином односно Републиком Србијом.

III

            Oбразложени предлози, са одговарајућим прилозима (у фотокопији) за доделу награда и јавних признања достављају се у писменој форми Комисији за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин  до  30.04. 2019. године, док  се предлози за звање „почасног грађанина“ Неготина достављају  до 19.04.2019.године.

            Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.

          Ближе информације могу се добити преко Службе за скупштинске послове Општинске управе општине Неготин на телефон број: 019/544-000, локал 130.

IV

            Одлуку о додели награда и јавних признања зa 2018. годину доноси Комисијa за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин, а Одлуку о додели  звања „почасног грађанина“ доноси Скупштина општине уз претходну сагласност Министарства надлежног за послове локалне самоуправе.

V

       Јавни позив о подношењу предлога кандидата за доделу награда и јавних признања објавити  у средствима јавног информисања  као  и на сајту општине Неготин www.negotin.rs.


КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА,
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
ПРЕДСЕДНИК,
Татјана Васић