Уторак, 19. Јун 2018.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ АЗИЛА ЗА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ПАСА ЛУТАЛИЦА У НЕГОТИНУ

Преузмите : Текст обавештења
Преузмите : Документацију (зип)

 

Република Србија
Општина Неготин
Општинска управа општине Неготин
Одељење за урбанизам и грађевинарсво
Број:350-133/2018-IV/02
Датум:19.06.2016.год.

  

   ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за урбанистичко-архитектонску разраду локације

АЗИЛА ЗА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ ПАСА ЛУТАЛИЦА У НЕГОТИНУ

  

Општинска управа општине Неготин ,Одељење за урбанизам и грађевинарсво сходно члану 63.Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС.98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и члана 83. Правилника о садржини,начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања(“Сл.гласник РС”,бр. 64/2015),организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за  урбанистичко - архитектонску разраду локације за а азила за псе у  Неготину, у трајању од седам дана, почев од 19.06.2018.године до 25.06.2016.године, од 8 до 15 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађевинарсво ул.Станка Пауновића 1 а , Неготин.

Одељење за урбанизам и грађевинарсво ће евидентирати све примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат , а по истеку рока за јавну  презентацију орган ће све примедбе и сугестије заинтересованих лица доставити Комисији за планове општине Неготин.

 

                                                                                                                        Руководилац,

                                                                                                      Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.