Четвртак, 10. Септембар 2020.

80. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа,  одржаној у Великој сали СО Неготин, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин разматрано је 9 предлога одлука, решења, закључака и других аката из домена рада већа. Већници су једногласно  утврдили предлог Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин без додатних измена, с обзиром да током јавне расправе није достављен ниједан нови предлог за измену. Општинско веће је дало сагласност на измену плана трошења наменског трансфера у социјалној заштити за 2020. годину за услугу „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“.


На данашњој седници донет је и Закључак о препоруци Општинској управи општине Неготин о располагању грађевинским земљиштем којим се предлаже начин одлучивања по захтеву за отуђење или размену грађевинског земљишта, а који подразумевају претходну израду пројекта парцелације, препарцелације, урбанистичког пројекта, укидање дела пута, одређивање дела парцеле у описаним мерама, границама и површинама.

Чланови већа су једногласно утврдили предлоге Одлуке о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора ЈКП „Бадњево“ за 2019. годину, решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Јабуковац као и образовању локалног савета за безбедност.

Ради боље организације рада и функционисања Општинске управе, створила се потреба за новом изменом и допуном Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Неготин и правобранилаштву општине Неготин, коју су већници данас усвојили. У Одељењу за општу управу, имовинско и стамбено-комуналне послове формира се одсек за општу управу у оквиру којег ће се обављати послови матичара и референата месних канцеларија као и послови вођења и ажурирања бирачког списка и послови грађанских стања, а све у складу са Одлуком о општинској управи. У одсеку за локалну пореску администрацију, у оквиру Одељења за буџет и финансије и ЛПА, створила се потреба за новим кадровским променама. Све ове измене не ремете број запослених у општинској управи, с обзиром да ће се распоређивање на радна места вршити са извршиоцима који су у управи запослени на неодређено време.