Четвртак, 18. Мај 2017.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР. 7259 и 7258 КО ШТУБИК У ШТУБИКУ

Општинска управа општине Неготин ,Одељење за урбанизам и грађевинарсво сходно члану 63.Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС.98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања(“Сл.гласник РС”,бр. 64/2015),организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за кп.бр. 7259 и  7258 КО Штубик у Штубику у трајању од седам дана, почев од 18.05.2017.године до 24.05.2017.године, од 8 до 15 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађевинарсво ,ул.Станка Пауновића 1 а , Неготин.

Одељење за урбанизам и грађевинарсво ће евидентирати све примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат , а по истеку рока за јавну презентацију орган ће све примедбе и сугестије заинтересованих лица доставити Комисији за планове општине Неготин.