Четвртак, 01. Јануар 1970.

З А К Љ У Ч А К

Општинско веће општине Неготин на основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС” бр. 72/2011), члана 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, број 24/2012), члана 6. Одлуке о имовини општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број 17/2012), члана 26. став 6. Пословника Општинског већа општине Неготин (Службени лист општине Неготин број: 23/2008) на седници одржаној 16.07.2013.године, донело је


З А К Љ У Ч А К

Прихвата се понуда PROIZVODNO-RAĐEVINSKЕ, TRGOVINSKЕ I AUTOPREVOZNIČKЕ RADNJЕ NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE заведена 28.06.2013. године код Општинске управе општине Неготин под бројем: 464-39/2012-IV/01.

Општина Неготин и PROIZVODNO- GRAĐEVINSKА, TRGOVINSKА I AUTOPREVOZNIČKА RADNJА NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE матични број: 56165592, пиб: 103231294 закључиће уговор о размени следећих непокретности:

 • породичне стамбене зграде број 1 површине у габариту 37m2  и грађевинског земљишта површине 899m2 на катастарскoj парцели број: 361 у К.О:Неготин, у јавној својини општине Неготин, за
 • · непокретности у својини PROIZVODNO-GRAĐEVINSKЕ, TRGOVINSKЕ I AUTOPREVOZNIČKЕ RADNJЕ NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE, и то:

1)      стан у ул. Генерала Павла Илића 10/11 у својини са делом поседа 1/1 : стан 11 на другом спрату, корисне површине 51 m2, који је уписан као посебни део зграде 9 у В-2 листу непокретности 10701 КО Неготин, на катастарској парцели 372, и

2)      будућу ствар: стан у згради  која ће бити саграђена на к.п.бр. 361 у К.О.: Неготин површине од 30 m2 који ће се састојати од:кухиње, трпезарије, дневне собе, купатила, терасе површине не веће од 2 m2, опремљен на следећи начин, а по систему „кључ у руке“:паркет I класе,домаће керамичке плочице у I класи,санитарије А класе, ПВЦ столарија,улазна сигурносна врата,унутрашња врата дупло шперована финално обрађена, зидови глетовани и бојени полудисперзијом,ЕДБ бројило,телефонска инсталација.

Прихвата се средство обезбеђења за испуњење обавезе изградње стана у будућој згради на к.п.бр. 361 у К.О.: Неготин вансудска извршна хипотека првог реда која ће бити установљена заложном изјавом након закључења Уговора о размени непокретности са општином Неготин, и то на следећим непокретностима у К.О.: Штубик на катастарској парцели број 5780 површине 0.82.25 ха :

1) непокретностима означеним у А-листу и то:

Ливади 3.класе површине 6400 m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 714m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 81m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 487m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 119m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 53m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 67m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 40m2,

Земљишту под зградом –објектом површине 264m2;

2) Непокретностиима означеним у В-2 листу 1.део и то:

Згради грађевинарства број 1, површине у габариту 714m2,

Помоћној згради број 3, површине у габариту 487m2,

PROIZVODNO- GRAĐEVINSKА, TRGOVINSKА I AUTOPREVOZNIČKА RADNJА NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE  обавезује се да:

 • употребну дозволу за будућу зграду на к.п.бр. 361 у К.О.: Неготин добије у року од две године од дана добијања грађевинске дозволе,
 • у року од 60 дана од добијања употребне дозволе за будућу зграду укњижи је у катастар непокретности с њеним физичким деловима, и да плати уговорну казну за непоштовање овог рока  и то у износу од 10% од вредности стана из ове понуде и  увећане за 5% уколико је годишњи индекс раста потрошчаких цена за период од две године био већи од 20%,
 • гарантни рок за квалитет изведених радова на будућем стану износи две године, рачунајући од дана примопредаје стана,
 • уколико вредност непокретности које нуди у размену за непокретности општине Неготин буду веће вредности од вредности непокретности општине Неготин нема права на доплату разлике у вредности у своју корист,
 • плати порез на додату вредност за будући стан.

Општина Неготин се обавезује да преко свог јавног предузећа изврши измештање вода канализације који пролази преко к.п.бр. 361 у К.О.: Неготин уколико вод буде ометао изградњу.

Општина Неготин и PROIZVODNO- GRAĐEVINSKА, TRGOVINSKА I AUTOPREVOZNIČKА RADNJА NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE  сносе у једнаким деловима:

 • трошкове укњижбе права својине на непокретности за непокретност коју  стиче разменом,
 • трошкове овере овог уговора и пореске обавезе по основу преноса апсолутних права на непокретностима које стичу разменом.

Уговор о размени непоретности биће раскинут уколико PROIZVODNO- GRAĐEVINSKА, TRGOVINSKА I AUTOPREVOZNIČKА RADNJА NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE  не достави средство обезбеђења из става 2. диспозитива овог закључка у року од 30 дана од дана овере уговора пред надлежним судом.

Општина Неготин и Драган Недељковић закључиће Уговор о закупу на одређено време од 5 година стана у ул. Генерала Павла Илића 10/11 : стан 11 на другом спрату, корисне површине 51 m2.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Неготин је разматрало Записник Комисије за размену непокретности у јавној својини општине Неготин у ул. Карапанџиној 18 у Неготину бр. 464-39/2012-III/01, и утврдило:

1)      вредност непокретности која се прибавља у јавну својину општине Неготин већа од вредности која се отуђује из јавне својине општине Неготин, а да друга страна не тражи  доплату разлике у вредности у своју користи:

 • вредност непокретности које општина Неготин отуђује разменом, породичне стамбене зграде и грађевинског земљишта на катастарскoj парцели број: 361 у К.О:Неготин је 2.586.140,00 динара, а
 • вредност непокретности које општина Неготин стиче разменом је : 1) стан, постојећи, у ул. Генерала Павла Илића 10/11 у својини са делом поседа 1/1 : стан 11 на другом спрату, корисне површине 51 m2, који је уписан као посебни део зграде 9 у В-2 листу непокретности 10701 КО Неготин, на катастарској парцели 372, чија је вредености 3.156.900,00 динара и 2) стан, будући, у згради која ће се градити на к.п.бр. 361 у К.О.: Неготин површине од 30 m2, процењене вредности од 700 евра по метру квадратном односно, 2.390.812,20 динара према средњем девизном курсу евра Народне банке Србије на дан доношења ове одлуке који износи 113,8482 динара;

 2)      понуђен стан у ул. Генерала Павла Илића 10/11 корисне површине 51m2 већи од стана који је одређен закључком Општинског већа општине Неготин број: 464-39/2012-III/01 од 12.марта 2013.године јер прелази 35m2 , ипак понудилац се обавезао да уколико вредност непокретности које је понудио у размену за непокретности општине Неготин буду веће од вредности непокретности општине Неготин не тражи доплату разлике у вредности у своју корист;

3)      стан у  ул. Генерала Павла Илића 10 је у истој у истој стамбеној зони и по свом положају, структури, локацији и намени одговора згради у ул. Карапанџиној 18 у Неготину;

4)      општина обезбеђује приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта изградњом вишепородичне стамбене или стамбено-пословне зграде;

5)      дато је средство обезбеђења – хипотека на непокретностима чија вредност 3.528.319,22 динара за 32% прелази вредност стана чија се изградња обезбеђује хипотеком;

6)      расељеном лицу из ул. Карапанџина 18 обезбеђује се стан у ул. Генерала Павла Илића 10/11;

7)      Oпштина Неготин би требало о свом трошку да изврши уклањање вода фекалне канализације са непокретности из члана 1. овог уговора уколико оне потпуно онемогућавају предузетника у изградњи објекта.

Општинско веће општине Неготин је разматрало понуду PROIZVODNO- GRAĐEVINSKЕ, TRGOVINSKЕ I AUTOPREVOZNIČKЕ RADNJЕ NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE заведену 28.06.2013. године код Општинске управе општине Неготин под бројем: 464-39/2012-IV/01 и утврдило да је у свему учињена по закључку Општинског већа општине Неготин број: 464-39/2012-III/01 од 12.марта 2013.године с тим да иако је понуђен стан у ул. Генерала Павла Илића 10/11 корисне површине 51m2  већи од стана који је одређен наведеним закључком јер прелази 35m2 јер се понудилац обавезао да уколико вредност непокретности које је понудио у размену за непокретности општине Неготин буду веће од вредности непокретности општине Неготин не тражи доплату разлике у вредности у своју корист.

Овај орган је ценио и прихатио  предлог Комисије као основан  да се изврши размена непокретности јер се разменом решавају вишедеценијски проблеми нерешених имовинскоправних односа насталих експропријацијом а породици која се расељава обезбеђеује се стан који би остао у власништву општине Неготин, а и општина Неготин би стекла у својину и стан у новоизграђеној стамбеној згради.

ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:, PROIZVODNO- GRAĐEVINSKОЈ, TRGOVINSKОЈ I AUTOPREVOZNIČKОЈ RADNJI NEŠKO STOJIČIĆ VERICA PREDUZETNIK VLASOTINCE, Драган Недељковић, ул. Карапанџина 18, Неготин  и истаћи на огласну таблу општине Неготин и на званичној интернет страници општине Неготин и архиви.

Број: 464-39/2012-III/01
16. јул 2013.године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК

мр Милан Уруковић