Четвртак, 09. Јул 2020.

Услуге комуникација по партијама: Партија 1-фиксна и мобилна телефонија, Партија 2-интернет и пренос података

Преузмите: Позив за подношење понуда, 09.07.2020.год.
Преузмите: Конкурсну документацију, 09.07.2020.год.
Преузмите: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 10.07.2020.год.
Преузмите: Прву измену и допуну конкурсне документације, 10.07.2020.год.
Преузмите: Другу измену и допуну конкурсне документације, 10.07.2020.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 21.07.2020.год.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 27.07.2020.год.


Република Србија

Општинска управа општине Неготин

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Број: 4041–16/2020-IV/04

Датум: 09.07.2020. године

Н е г о т и н

 

             На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015), наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број 16/2020

 

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине  Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџета

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs

 

1.За јавну набавку услуга- услуге комуникација по партијама:

Партија 1-фиксна и мобилна телефонија

Партија 2-интернет и пренос података

број ЈНМВ 16/2020, шифра из општег речника 64200000- телекомуникационе услуге, 64212000 - услуге мобилне телефоније и 64211000 - услуге јавне телефоније.

 

2.Јавна набавка је обликована по партијама.

 

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријуми за доделу уговора:

Партија 1-фиксна и мобилна телефонија„економски најповољнија понуда“

Партија 2-интернет и пренос података - „најниже понуђена цена“

 

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

 

8.Понуде се могу поднети непосредно:

у пословним просторијама -  Општинска управа општине Неготин,

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин,

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – ,,Понуда за јавну набавку услуга- услуге комуникација по партијама:

Партија 1-фиксна и мобилна телефонија

Партија 2-интернет и пренос података

, ЈНМВ број 16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“. (заокружити за коју партију се подноси понуда)

 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

 

9.Рок за подношење понуде је 17.07.2020. године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда обавиће се дана 17.07.2020. године у 11:15 часова, у просторијама Општинске управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, канцеларија број 104.

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на горе наведену адресу најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лица за контакт: Милош Мишић, 069/8482722,

И-мејл адреса: jnnegotin@gmail.com

 

                                                                         Комисија за ЈНМВ бр. 16/2020